Skip to main content

Auteur: D.J. Wilhelm

Vergelijking huidig huishoudelijk reglement met het nieuwe concept huishoudelijk reglement

Op de komende Algemene Ledenvergadering van SportvisserijBelangen Delfland op 26 september 2023 in het Westcord Hotel te Delft, wordt een vernieuwd Huishoudelijk Reglement ter stemming gebracht. Het huidige Huishoudelijk Reglement is van 21 mei 2013 en past niet goed bij de huidige statuten en tijdsgeest.

Hieronder is te lezen wat de wijzigingen zijn; links staat het huidige reglement en rechts het concept. Onderstaande zal ook op de ALV ter inzage liggen. Natuurlijk kunt het document opvragen bij het secretariaat via een email naar secretaris@svbdelfland.nl

Het huidige huishoudelijk reglement 21-3-2013Voorstel nieuw huishoudelijk reglement 2023
Huishoudelijk Reglement Sportvisserijbelangen DelflandHuishoudelijk Reglement (HHR) Sportvisserijbelangen Delfland (SVBD)   Het HHR van 21 mei 2013 te Delft SVBD is naar de nieuwe statuten van 2021 aangepast. Statuten en Huishoudelijk Reglement van Sportvisserijbelangen Delfland zijn op de website van de vereniging gepubliceerd. Bijlage A: Gedragscode vis. Bijlage B: Omgangsregels. Bijlage C: Gedragscode (vrijwillige) medewerkers. Deze bijlagen zijn los te downloaden op de website SVBD onder het menu secretariaat. Begripsomschrijvingen: In dit huishoudelijk reglement wordt verwezen naar de begripsomschrijvingen van artikel 1 van de statuten van de vereniging. Waar in dit huishoudelijk reglement gesproken wordt van de statuten van de vereniging zijn daarmee bedoeld de statuten, zoals die zijn vastgesteld bij notariële akte de dato eenendertig december tweeduizend eenentwintig (31-12-2021).
Lidmaatschap Artikel 1 De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging geschiedt op door het bestuur verstrekte formulieren dan wel via de website van de vereniging, waarbij naam, voorna(a)m(en), geboortedatum en adres moeten worden vermeld.    Verhouding statuten – huishoudelijk reglement. Artikel 1. Volgens Artikel 28 lid 2, van de statuten mag een huishoudelijk reglement niet in strijd zijn met de wettelijke bepalingen noch met de statuten.
Artikel 2 Toetreding tot de vereniging kan te allen tijde geschieden. Zij, die als lid worden aangenomen, zijn de contributie en het entreegeld voor het lopende jaar verschuldigd, met dien verstande, dat bij toetreding in de maanden september tot en met december ook de mogelijkheid bestaat de contributie voor het volgende jaar te voldoen.Lidmaatschap vereniging. Artikel 2. De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging geschiedt op door het bestuur verstrekte formulieren dan wel digitaal via de website van de vereniging, waarbij naam, voorna(a)m(en), geboortedatum en adres moeten worden vermeld.
Artikel 3 Bij toetreding ontvangt het lid, nadat de contributie is voldaan de zogenaamde VISpas als bewijs van lidmaatschap, de door de stichting Sportvisserijcombinatie Zuid-Holland uitgegeven Lijst van Viswateren, een topografische Viswaterkaart, alsmede de door Sportvisserij Nederland uitgegeven Gezamenlijke Lijst van Viswateren. Zie artikel 34 van dit reglement, Externe organisatie. Statuten en Huishoudelijk Reglement van Sportvisserijbelangen Delfland zijn op de website van de vereniging gepubliceerd.Artikel 3. Iedereen die lid is van de vereniging en vist in het viswater en/of deelneemt aan onze activiteiten, onderschrijft de doelstellingen en het huishoudelijk reglement van de vereniging en houdt zich aan de omgangsregels, wie dit doet is van harte welkom.
Artikel 4 Zij, die de vereniging om welke reden(en) dan ook verlaten, kunnen geen aanspraak maken op de gelden en/of bezittingen van de vereniging.Artikel 4. Toetreding tot de vereniging kan te allen tijde geschieden zij die als lid worden aangenomen, zijn de contributie en de administratie kosten voor het lopende jaar verschuldigd.
Artikel 5 Het royement volgens art. 5, lid 4 van de statuten (ontzetting uit het lidmaatschap) wordt uitgesproken door het bestuur, dat hiervan kennis geeft aan de leden in de algemene vergadering, of op andere wijze.Artikel 5. Bij toetreding en nadat de contributie is voldaan ontvangt het lid de VISpas als bewijs van lidmaatschap. De lijst van viswateren voor de stichting Sportvisserijcombinatie Zuid-Holland is te downloaden op de website van de vereniging, de door Sportvisserij Nederland uitgegeven Gezamenlijke Lijst van Viswateren word geleverd bij de vispas. Zie artikel 28 van dit reglement, Externe organisatie.
Artikel 6 De algemene vergadering kan bij het uitspreken van een royement, volgens art. 5, lid 4 van de statuten, een tijdstip of voorwaarde bepalen, waarop de toetreding voor het geroyeerde lid weer mogelijk is.Artikel 6. Zij, die de vereniging om welke reden(en) dan ook verlaten, kunnen geen aanspraak meer maken op de gelden en/of bezittingen van de vereniging.
Artikel 7 Voor geschorste en geroyeerde (uit het lidmaatschap ontzette) leden vervallen alle rechten, welke uit het lidmaatschap voortvloeien, behoudens hun recht op persoonlijke aanwezigheid, waarvoor zij persoonlijk dienen te worden uitgenodigd op en/of hun recht op schriftelijk verweer aan de algemene vergadering, waarin het voorstel tot royement wordt behandeld. De rechten van een geschorst lid dat niet geroyeerd wordt herleven vanaf het moment waarop de schorsing is geëindigd.Artikel 7. Het royement volgens statuten Artikel 11 Sancties en Straffen lid 5 sublid C ontzetting uit het Lidmaatschap (royement). Dit wordt uitgesproken door het bestuur, dat hiervan kennisgeeft aan de leden in de algemene vergadering, of op andere wijze bekend maakt.
Bestuur Artikel 8 De werkzaamheden van het bestuur zijn als volgt: De voorzitter is belast met de leiding van de bestuurs- en algemene vergadering. Hij zorgt voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement en tekent – na goedkeuring – de notulen van de bestuurs- en algemene vergaderingen. Als vertegenwoordiger van het bestuur heeft de voorzitter toegang tot alle vergaderingen van commissies, werk- en contactgroepen, mits – bij meerderheid van stemmen – van de zijde van deze organen geen bezwaar bestaat. Bij ontstentenis van de voorzitter wordt door de aanwezige bestuursleden een bestuurslid aangewezen, dat tijdelijk de functie van voorzitter waarneemt. De secretaris voert de briefwisseling, houdt afschrift van alle uitgaande stukken en beheert het archief, dat alle op de vereniging betrekking hebbende stukken moet bevatten. Hij houdt een naamlijst bij van alle bij de vereniging aangesloten personen en stelt de penningmeester zo spoedig mogelijk in kennis van de daarin ontstane veranderingen. In het jaarverslag van het bestuur brengt hij rapport uit over de toestand van de vereniging in het afgelopen jaar. Het bestuur kan uit haar midden een tweede secretaris benoemen, belast met het houden van notulen van bestuurs- en algemene vergaderingen.  Hij ondertekent deze, samen met de voorzitter, na goedkeuring. Hij zorgt voor de aanwezigheid van een presentielijst op de hierboven genoemde vergaderingen. De penningmeester houdt nauwkeurig aantekeningen van alle ontvangsten en uitgaven. Het bestuur kan uit haar midden een tweede penningmeester benoemen, die de penningmeester behulpzaam is bij zijn werkzaamheden en deze bij ontstentenis vervangt. De overige bestuurders assisteren – naast de uitvoering van de hen toegewezen taken – de eerder genoemde functionarissen en houden mede toezicht op de financiën en de uitvoering van de genomen besluiten.  Artikel 8. Voor geschorste en geroyeerde (uit het lidmaatschap ontzette) leden vervallen alle rechten, welke uit het lidmaatschap voortvloeien, behoudens hun recht op persoonlijke aanwezigheid in de ALV waarvoor zij persoonlijk dienen te worden op geroepen.
Artikel 9 Indien een bestuurder langer dan zes maanden vrijwillig verhinderd is zijn functie te vervullen, zal het bestuur aan de algemene vergadering verzoeken deze bestuurder te ontslaan.Artikel 9. Functies bestuur. VERENIGINGSSTATUTEN 31-12-2021 Artikel 14 – Lid 1 t/m 8 Bestuursfuncties, bestuursvergaderingen, besluitvorming, bestuur.
Artikel 10 Jaarlijks treden drie bestuursleden af volgens rooster, door het bestuur op te maken, met dien verstande, dat nooit voorzitter en secretaris gelijktijdig kunnen aftreden. De aftredenden zijn direct herkiesbaar. Bij een tussentijdse vacature kan hierin door het bestuur tot de eerstvolgende, algemene vergadering tijdelijk worden voorzien.Artikel 10. Indien een bestuurder langer dan zes maanden vrijwillig verhinderd is zijn functie te vervullen, zal het bestuur aan de algemene vergadering verzoeken deze bestuurder te ontslaan.
Artikel 11 De overdracht van bescheiden, gelden en eigendommen van de vereniging, berustend bij de afgetreden of volgens art. 9 van de statuten geschorste bestuursleden, moet binnen 14 dagen na schorsing of aftreden plaatshebben.Artikel 11. Jaarlijks treden drie bestuursleden af volgens rooster, door het bestuur op te maken, met dien verstande, dat nooit voorzitter en secretaris gelijktijdig kunnen aftreden. De aftredende de zijn direct herkiesbaar. Bij een tussentijdse vacature kan hierin door het bestuur tot de eerstvolgende, algemene vergadering tijdelijk worden voorzien.
Artikel 12 De leden van het bestuur, commissies, werk- en contactgroepen zijn tot geheimhouding verplicht, betreffende alles wat zij uit hoofde van hun functie weten; wel mogen zij mededelingen verstrekken aan en verantwoording afleggen tegenover de leden in de algemene vergadering.Artikel 12. De overdracht van bescheiden, gelden en eigendommen van de vereniging, berustend bij de afgetreden bestuursleden, moet binnen 14 dagen na schorsing of aftreden plaatshebben.
Artikel 13 Het bestuur en de Kascommissie zijn bevoegd te allen tijde – uit oogpunt van controle – inzage in de boeken van de penningmeester te eisen.Artikel 13. De leden van het bestuur, commissies, werk- en contactgroepen zijn tot geheimhouding verplicht, betreffende alles wat zij uit hoofde van hun functie weten; wel mogen zij mededelingen verstrekken aan en verantwoording afleggen tegenover de leden in de algemene vergadering.
Geldmiddelen Artikel 14 De geldmiddelen worden door de penningmeester ontvangen en beheerd. Hij is voor dit beheer persoonlijk aansprakelijk.Artikel 14. Financiële controle Het bestuur en de Kascommissie zijn bevoegd te allen tijde – uit oogpunt van controle – inzage in de boeken van de penningmeester te eisen.
Artikel 15 De penningmeester is verplicht, zodra zijn kasmiddelen meer bedragen dan veertig maal de jaarcontributie van een lid, het meerdere te deponeren op een door het bestuur aan te wijzen bankinstelling en ten name van de vereniging.Artikel 15. De geldmiddelen worden door de penningmeester ontvangen en beheerd. Hij is voor dit beheer persoonlijk aansprakelijk.
Artikel 16 Het entreegeld, dat van de leden wordt geheven, wordt evenals de contributie, in een algemene vergadering voor het volgende boekjaar vastgesteld.Artikel 16. De penningmeester is verplicht, zodra zijn kasmiddelen meer bedragen dan veertigmaal de jaarcontributie van een lid, het meerdere te deponeren op een door het bestuur aan te wijzen bankinstelling en ten name van de vereniging.
Artikel 17 Betaling van de contributie voor het lopende boekjaar moet uiterlijk op de laatste dag van januari van dat jaar hebben plaatsgevonden. Betaling ná januari wordt verhoogd met door het bestuur daartoe vastgestelde administratiekosten.    Artikel 17. De administratie kosten en de contributie van de leden worden in een algemene vergadering voor het volgende boekjaar vastgesteld.
Artikel 18 Terugbetaling van gestorte contributiegelden vindt slechts in uitzonderingsgevallen plaats, nadat de visdocumenten (zoals in artikel 3 van dit reglement opgesomd) zijn terugontvangen.Artikel 18. De Kascommissie bestaat uit ten minste twee meerderjarige leden van de vereniging, die geen bestuurslid mogen zijn. De leden van de Kascommissie en een plaatsvervangend lid worden op de jaarvergadering door de algemene vergadering gekozen en voor de tijd van twee jaren benoemd.
Financiële controle Artikel 19 De Kascommissie bestaat uit ten minste twee meerderjarige leden van de vereniging, die geen bestuurslid mogen zijn. De leden van de Kascommissie en een plaatsvervangend lid worden op de jaarvergadering door de algemene vergaderinggekozen en voor de tijd van drie jaren benoemd. In tussentijdse vacatures moet worden voorzien door het bestuur, metinstemming van de algemene vergadering. Een aftredende lid is gelijk herbenoembaar. Na drie termijnen is men niet meer herbenoembaar.Artikel 19. De Kascommissie is belast met de taak, zoals genoemd in Artikel. 20 sublid 4 en 5 van de statuten van de vereniging.
Artikel 20 De Kascommissie is belast met de taak, zoals genoemd in art.16 lid 4 van de statuten van de vereniging.Artikel 20. Betaling van de contributie voor het lopende boekjaar moet uiterlijk op de laatste dag van januari van dat jaar hebben plaatsgevonden. Betaling ná januari wordt verhoogd met door het bestuur daartoe vastgestelde administratiekosten.
Vergaderingen Artikel 21 Elke algemene vergadering, uitgeschreven volgens de bestaande bepalingen, is gerechtigd besluiten te nemen, ongeacht het aantal aanwezige leden, tenzij de wet of de statuten voor het desbetreffende besluit anders voorschrijven.Artikel 21. Terugbetaling van gestorte contributiegelden vindt slechts in uitzonderingsgevallen plaats en nadat de visdocumenten (zoals in artikel 3 van dit reglement opgesomd) zijn terugontvangen.
Artikel 22 Ieder lid heeft het recht – in overleg met het bestuur – voorstellen voor de agenda van de algemene vergadering in te dienen, tenzij de wet of de statuten voor het desbetreffende besluit anders voorschrijven.Artikel 22. Vergaderingen Elke algemene vergadering, uitgeschreven volgens de bestaande bepalingen, is gerechtigd besluiten te nemen, ongeacht het aantal aanwezige leden, tenzij de wet of de statuten voor het desbetreffende besluit anders voorschrijven.
Artikel 23 Oproeping voor een algemene vergadering worden tenminste zeven dagen vóór de vergadering verzonden. Een dergelijke oproeping moet de te behandelen punten bevatten.Artikel 23. Ieder lid heeft het recht – in overleg met het bestuur – voorstellen voor de agenda van de algemene vergadering in te dienen, tenzij de wet of de statuten voor het desbetreffende besluit anders voorschrijven.
Artikel 24 De voorzitter is niet verplicht een lid over hetzelfde onderwerp meer dan twee keer het woord te verlenen, tenzij op nadrukkelijk verlangen van tenminste tien leden. Hij kan een spreker het woord ontnemen, indien deze buiten de orde gaat. Hij is gerechtigd een lid, dat de orde in de vergadering verstoort, het verder bijwonen van de vergadering te ontzeggen. Hij kan de vergadering schorsen en – na overleg met het bestuur – verdagen.Artikel 24. De voorzitter is niet verplicht een lid over hetzelfde onderwerp meer dan twee keer het woord te verlenen, tenzij op nadrukkelijk verlangen van tenminste tien leden. Hij kan een spreker het woord ontnemen, indien deze buiten de orde gaat. Hij is gerechtigd een lid, dat de orde in de vergadering verstoort, het verder bijwonen van de vergadering te ontzeggen. Hij kan de vergadering schorsen en – na overleg met het bestuur – verdagen.
Artikel 25 Het voltallige bestuur roept zo vaak als zij nodig acht bestuursvergaderingen bijeen. Oproepingen voor bestuursvergaderingen moeten tenminste 3 x 24 uur van te voren in het bezit van de bestuursleden zijn.  Artikel 25. Voor het nemen van een besluit in een bestuursvergadering wordt de tegenwoordigheid van tenminste vijf leden van het bestuur vereist, tenzij het nemen van een besluit al eenmaal vanwege een onvoltallige bestuur uitgesteld moest worden en de bestuursleden andermaal voor dezelfde zaak zijn bijeengeroepen. De dan aanwezige bestuurders kunnen dan bindend besluiten.
Artikel 26 Drie bestuursleden hebben het recht een buitengewone bestuursvergadering aan te vragen.  De aanvragers zijn echter verplicht – bij het indienen van het verzoek – schriftelijk de te behandelen onderwerpen op te geven.Artikel 26. In spoedeisende gevallen, waarvoor moeilijk het gehele bestuur kan worden geraadpleegd, wordt door het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) een beslissing genomen. In de eerstvolgende bestuursvergadering moet hiervan mededeling worden gedaan.
Artikel 27 Voor het nemen van een besluit in een bestuursvergadering wordt de tegenwoordigheid van tenminste vijf leden van het bestuur vereist, tenzij het nemen van een besluit al eenmaal vanwege onvoltalligheid van de vergadering uitgesteld moest worden en de bestuursleden andermaal voor dezelfde zaak zijn bijeengeroepen. De alsdan aanwezige bestuurders kunnen alsdan bindend besluiten.Artikel 27. Stemmen bestuur. Voor verkiezingen van bestuursleden kunnen door tenminste vijf leden en/of het bestuur kandidaten worden voorgesteld. Kandidaatstelling door tenminste vijf leden, dient vergezeld te zijn van de bereidverklaring van de kandidaat, dat hij een eventuele benoeming aanvaardt. Stemmingen over personen worden gehouden met gebruikmaking van door de vereniging gewaarmerkte stembriefjes.
Artikel 28 In spoedeisende gevallen, waarvoor moeilijk het gehele bestuur kan worden geraadpleegd, wordt door het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) een beslissing genomen. In de eerstvolgende bestuursvergadering moet hiervan mededeling worden gedaan.Artikel 28. Externe organisatie Sportvisserijbelangen Delfland is – de grootste partij binnen de Visserijbeheereenheid (VBC) Delfland.De HSV Sportvisserijbelangen Delfland vormt tezamen met de HSV GHV Groene Hart en HSV Groot Rotterdam sedert tientallen jaren een samenwerking met een uitwisselingsverband (van viswateren). Zij staan bekend als de G3 (“Grote drie”) binnen de huidige Federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Zie lid 4 van dit artikel.Genoemde drie verenigingen hebben een stichting opgericht, t.w. Sportvisserij-combinatie Zuid-Holland. Via deze weg wordt o.m. een gezamenlijke Lijst van Viswateren uitgegeven.De drie verenigingen zijn aangesloten bij de federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland deze is ontstaan door fusie van de voormalige hengelsportfederaties De Randstad, De Maas, Delta en Oost-Brabant.Sportvisserij Zuidwest Nederland is lid van Sportvisserij Nederland en aangesloten bij NOC*NSF. De tweede, genoemde organisatie geeft – met mede-inbreng van de andere regionale federaties – een landelijke, gezamenlijke lijst van viswateren uit. Internationaal is Sportvisserij Nederland georganiseerd binnen de European Anglers Alliance (EAA) voor belangenbehartiging op Europees niveau.
Artikel 29 Het bijeenroepen van een algemene vergadering op verzoek van zoveel leden als genoemd in art. 15 lid 2 van de statuten geschiedt middels een daartoe bij het bestuur in te dienen, schriftelijk verzoek. Dit verzoek dient, behoudens de redenen hiertoe tevens te bevatten de namen , adressen (in blokletters) en handtekeningen van de verzoekers.Slotbepalingen. Artikel 29. Het is leden niet toegestaan om, tijdens enig verenigingsverband over politiek en/of godsdienst te spreken of op welke wijze dan ook hiervoor propaganda te maken.  
Stemmen Artikel 30 Voor verkiezingen van bestuursleden kunnen door tenminste vijf leden en/of het bestuur kandidaten worden gesteld. Kandidaatstelling door tenminste vijf leden, dient vergezeld te zijn van de bereidverklaring van de kandidaat, dat hij een eventuele benoeming aanvaardt. Stemmingen over personen worden gehouden met gebruikmaking van door de vereniging gewaarmerkte stembriefjes.Artikel 30. De leden zijn verplicht hun bewijs van lidmaatschap (de “VISpas”) alsmede de lijsten van viswateren in papieren witgele boekje of digitale versie, als omschreven in artikel 3 van dit reglement te tonen aan de daartoe door het bestuur bevoegd verklaarde personen zoals  verenigingscontroleurs.Bij het vaststellen van een overtreding kunnen de visdocumenten, zoals hiervoor in artikel 3 van dit reglement omschreven, worden ingehouden.Het bestuur bepaalt, of en wanneer de visdocumenten, zoals hiervoor in artikel 3 van dit reglement omschreven, aan het betreffende lid zullen worden teruggegeven.
Externe organisatie Artikel 31 Sportvisserijbelangen Delfland is – naast de beroepsvisserij – de grootste partij binnen de Visserijbeheereenheid (VBC) Delfland. Sportvisserijbelangen Delfland  (voorheen Delftsche Hengelaars Vereeniging) vormt tezamen met de ’s-Gravenhaagse Hengelsport Vereniging en de HSV Groot Rotterdam sedert tientallen jaren een hecht samenwerkings- en uitwisselingsverband (van visrechten). Zij staan bekend als de G3 (“Grote drie” binnen het voormalige Randstadgebied van de huidige Federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland). Zie lid 4 van dit artikel. Genoemde drie verenigingen hebben een stichting opgericht, t.w. Sportvisserij-combinatie Zuid-Holland. Via deze weg wordt o.m. een gezamenlijke Lijst van Viswateren uitgegeven. Hiernaast wordt gestreefd naar gezamenlijke huur van visrechten en verevening van huren en pachten. De drie verenigingen zijn aangesloten bij de federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland (ontstaan door fusie van de voormalige hengelsportfederaties De Randstad, De Maas, Delta en Oost-Brabant). Sportvisserij Zuidwest Nederland (op haar beurt) is lid van Sportvisserij Nederland, aangesloten bij NOC*NSF. De tweede, genoemde organisatie geeft – met mede-inbreng van de andere regionale federaties – een landelijke, gezamenlijke lijst van viswateren uit. Internationaal is Sportvisserij Nederland georganiseerd binnen de European Anglers Alliance (EAA) voor wat betreft belangenbehartiging op Europees niveau.    Artikel 31. De vereniging aanvaardt, behoudens aansprakelijkheid ingevolge de Wet, geen aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel van welke aard ook aan één of meerdere leden c.q. bestuursleden, voor schade aan eigendommen van leden of bestuursleden door diefstal, beschadiging of op enig andere wijze. Tenzij als gevolg van het uitoefenen van werkzaamheden ten behoeve van en in het belang de vereniging en het bestuur hiertoe opdracht heeft verstrekt.
Slotbepalingen Artikel 32 Het is leden verboden om, tijdens enig verenigingsverband over politiek en/of godsdienst te spreken of op welke wijze dan ook hiervoor propaganda te maken. Artikel 33 De leden zijn verplicht hun bewijs van lidmaatschap (de “VISpas”) alsmede de lijsten van viswateren, als omschreven in artikel 3 van dit reglement  aan daartoe door het bestuur bevoegd verklaarde personen (zoals zogenaamde BOA’s, Bevoegde Opsporings Ambtenaren), op eerste aanvraag te vertonen, alsmede vangst en bagage te laten controleren, desgewenst na legitimatie van diegene, die de controle uitoefent. Bij het vaststellen van een overtreding kunnen de visdocumenten, zoals hiervoor in artikel 3 van dit reglement omschreven, worden ingehouden. Het bestuur bepaalt, of en wanneer de visdocumenten, zoals hiervoor in artikel 3 van dit reglement omschreven, aan het betreffende lid zullen worden teruggegeven.        Artikel 32. Fishingkidz SVBD Jeugd is een kwetsbare groep, die zorgvuldig moet worden beschermd tegen ongewenst gedrag. De leden van de jeugdcommissie en alle andere vrijwilligers die actief zijn met jeugdactiviteiten worden daarom zorgvuldig geselecteerd. Zij zijn verplicht een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) aan te vragen. Deze dient tenminste elke drie jaar opnieuw te worden aangevraagd en aan de secretaris van de vereniging overlegd te worden. Tenslotte wordt alle vrijwilligers die actief zijn met jeugd, gevraagd om de “Gedragscode (vrijwillige) medewerkers” te lezen, ondertekenen en per email in te leveren bij de secretaris.  
Artikel 34 De vereniging aanvaardt, behoudens aansprakelijkheid ingevolge de Wet, geen aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel van welke aard ook aan één of meer leden of bestuursleden overkomen of voor schade aan eigendommen van leden of bestuursleden door diefstal, beschadiging of op enig andere wijze, tenzij als gevolg van het uitoefenen van werkzaamheden ten behoeve van en in het belang der vereniging en het bestuur hiertoe opdracht heeft verstrekt.Artikel 33. Leefnetbeleid De wedstrijdvisserij heeft tot hun beschikking een leefnetbeleid dat ook voorziet in het gebruik van het leefnet buiten de wedstrijden. Houd men bij controle zich niet aan de regels leefnetbeleid wordt de registratie ingetrokken en vindt er een automatische schorsing van een jaar leefnetgebruik buiten de wedstrijden plaats. Voor verweer zie statuten Artikel 11 – Sancties en Straffen lid 1 t/m 6.
Artikel 35 In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur, een en ander voor zover de wet of de statuten niet anders bepalen.Artikel 34. In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur, een en ander voor zover de wet of de statuten niet anders bepalen.
Vastgesteld bij besluit van de Algemene Vergadering op 28 mei 2013Vastgesteld bij besluit van de Algemene Vergadering op 26 september 2023   te Vlaardingen.             T. Stremme,                                 D.J Wilhelm,                                W. Bakhuizen, Voorzitter                                     secretaris                                      penningmeester            
 Bijlage A. Sportvisserij Gedragscode welzijn vis. Gebaseerd op de ‘Code of practice for recreational fisheries’ van de EIFAC/FAO. Deze gedragscode is opgenomen in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren, aldus besloten tijdens de Algemene Ledenvergadering. Sportvissen is een activiteit waar levende dieren bij betrokken zijn. Het welzijn van vissen kan ten gevolge van het vangen, onthaken en terugzetten van vis bij onzorgvuldig handelen negatief worden beïnvloed. Beschadigingen en/of stress kunnen het gevolg zijn. Sportvissers zijn daarom verplicht met zorg en respect met de vissen om te gaan. 1.           Wees ervan bewust dat gevangen vissen (dood of levend) gevaarlijke visziektes kunnen verspreiden. Zet een gevangen vis daarom alleen terug in het water waar deze is gevangen. 2.           Zet een vis direct, zorgvuldig en in hetzelfde water terug. 3.           Het materiaal dient geschikt te zijn voor de te vangen vis (formaat, soort). Zorg bij het vissen dat: 4.           de haak niet wordt geslikt; 5.           de vis alleen in de bek wordt gehaakt: 6.           de lijn niet breekt; 7.           de dril zo kort mogelijk duurt; 8.           verwondingen zoveel mogelijk worden voorkomen. 9.           De vis dient voorzichtig te worden geland en dient tijdens het onthaken goed te worden vastgehouden zonder echter in de vis te knijpen. 10.         De kieuwgreep: een diervriendelijke en veilige manier om een snoek of snoekbaars te onthaken. 11.         Zoutwater vissen die voor eigen consumptie zijn bestemd moeten -liefst vóór het onthaken- worden gedood door een stevig klap op de kop. Dit dient bij voorkeur te gebeuren met een priest of ander daarvoor geschikt zwaar voorwerp, waarna direct de kieuwbogen kunnen worden doorgesneden. 12.         Vissen mogen alleen levend worden bewaard in geschikte leefnetten overeenkomstig de leefnetcode van Sportvisserijbelangen Delfland, in een geschikte bun e.d., die voldoende ruimte en zuurstof bieden. 13.         Vissen met levende aasvis is in Nederland verboden. Bij gebruik van aasvissen voor het vissen op roofvis, dienen deze vóór bevestiging aan de haak te worden gedood met een klap op de kop. 14.         Tijdens viswedstrijden dient te worden voorkomen dat de gevangen vis tijdens het wegen en terugzetten wordt beschadigd. Zorg ervoor dat er voldoende weegpunten aanwezig zijn, vermijd te lange blootstelling aan lucht en zet de vis zo dicht mogelijk bij de plek terug waar deze is gevangen. 15.         Zet een gevangen vis in de best mogelijke conditie terug door: 16.         Zodanig te werk te gaan en middelen te gebruiken dat tijdens het binnenhalen, onthaken en/of terugzetten van de vis geen verwondingen. 17.         Aan de slijmlaag en organen van de vis worden veroorzaakt; 18.         Altijd over een hakensteker, een onthaaktang en geschikt landingsmiddel (bijv. schepnet) te beschikken; 19.         De tijd dat een vis uit het water is zo kort mogelijk te houden; 20.         Een vis alleen met natgemaakte handen aan te raken; 21.         De vis bij voorkeur in het water te onthaken; 22.         Het contact met de kieuwen en ogen van de vis te vermijden; 23.         Bij het vissen op roofvis altijd een kniptang voor (meertandige) haken mee te nemen. 24.         Bij het onthaken van grote vissen (karper en snoek) altijd een onthaakmat te gebruiken; 25.         Bij diepgehaakte vissen de lijn zo dicht mogelijk bij de haak door te knippen en daarna de vis weer terug te zetten, mits verwacht wordt dat de vis dit overleeft; 26.         Ernstig gewonde vissen niet terug te zetten, direct te doden en mee te nemen naar huis; 27.         Niet op zodanige dieptes te vissen, dat vissen door het drukverschil beschadigd raken; 28.         Niet tijdens de paaitijd op roofvis te vissen; 29.         De gevangen vis zo snel mogelijk voorzichtig in hetzelfde water terug te zetten; 30.         Indien nodig de vis bij het terugzetten te ondersteunen, totdat deze in staat is om op eigen kracht weg te zwemmen. 31.         Ruim na een visdag lijnen en andere rommel op. Achtergelaten vislijnen en haken kunnen veel schade aanrichten.
 Bijlage B. Omgangsregels SVBD.   Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze vereniging alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden. Wij vragen van alle vrijwilligers, (medewerkers) en leden, maar ook andere bezoekers (bijvoorbeeld ouders van jeugdleden) dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.
 Sportvisserijbelangen Delfland.     Gedragscode (vrijwillige) medewerkers 1 van 2.   Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige leden of deelnemers aan de activiteiten van de vereniging zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als de troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle Situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn! Daarom hebben wij als vereniging voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.   De gedragsregels voor(vrijwillige) medewerkers: De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.De begeleider onthoudt zich ervan de minderjarige te bejegenen op een wijze die hem of haar in zijn/haar waardigheid aantast.De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of slaapzaal.De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.     Gedragscode (vrijwillige) medewerkers 2 van 1.   Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.     Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid.   Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.   Deze gedragscode is vastgesteld door de bestuur van Sportvisserijbelangen Delfland ALV SVBD   Ondertekend en in te leveren bij de secretaris van de vereniging. Bestuurslid en jeugd coördinator,                                            vrijwilliger – medewerker,   G. van Alphen Gerco).                                                                             Adres        ……………………………………                                                                                                                                    …………………………………… Telefoon:    

Huishoudelijk Regelement (HHR) Sportvisserijbelangen Delfland (SVBD)

Huishoudelijk Reglement SVBD concept

Het HHR van 21 mei 2013 te Delft SVBD is naar de nieuwe statuten van 2021 aangepast en wordt ter goedkeuring in de Agemene Leden Vergadering ALV) van 26 mei 2023 ingebracht.

Statuten en Huishoudelijk Reglement van Sportvisserijbelangen Delfland zijn op de website van de vereniging gepubliceerd. Hieronder treft men tevens de opgesomde bijlagen aan

Bijlage A:          Gedragscode vis.

Bijlage B:          Omgangsregels.

Bijlage C:           Gedragscode (vrijwillige) medewerkers.

Begripsomschrijvingen:

In dit huishoudelijk reglement wordt verwezen naar de begripsomschrijvingen van artikel 1 van de statuten van de vereniging. Waar in dit huishoudelijk reglement gesproken wordt van de statuten van de vereniging zijn daarmee bedoeld de statuten, zoals die zijn vastgesteld bij notariële akte de dato eenendertig december tweeduizend eenentwintig (31-12-2021).

Verhouding statuten – huishoudelijk reglement.

Artikel 1.

Volgens Artikel 28 lid 2, van de statuten mag een huishoudelijk reglement niet in strijd zijn met de wettelijke bepalingen noch met de statuten.

Lidmaatschap vereniging.

Artikel 2.

De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging geschiedt op door het bestuur verstrekte formulieren dan wel digitaal via de website van de vereniging, waarbij naam, voorna(a)m(en), geboortedatum en adres moeten worden vermeld.

Artikel 3.

Iedereen die lid is van de vereniging en vist in het viswater en/of deelneemt aan onze activiteiten, onderschrijft de doelstellingen en het huishoudelijk reglement van de vereniging en houdt zich aan de omgangsregels, wie dit doet is van harte welkom.

Artikel 4.

Toetreding tot de vereniging kan te allen tijde geschieden zij die als lid worden aangenomen, zijn de contributie en de administratie kosten voor het lopende jaar verschuldigd.

Artikel 5.

Bij toetreding en nadat de contributie is voldaan ontvangt het lid de VISpas als bewijs van lidmaatschap. De lijst van viswateren voor de stichting Sportvisserijcombinatie Zuid-Holland is te downloaden op de website van de vereniging, de door Sportvisserij Nederland uitgegeven Gezamenlijke Lijst van Viswateren word geleverd bij de vispas. Zie artikel 28 van dit reglement, Externe organisatie.

Artikel 6.

Zij, die de vereniging om welke reden(en) dan ook verlaten, kunnen geen aanspraak meer maken op de gelden en/of bezittingen van de vereniging.

Artikel 7.

Het royement volgens statuten Artikel 11 Sancties en Straffen lid 5 sublid C ontzetting uit het Lidmaatschap (royement). Dit wordt uitgesproken door het bestuur, dat hiervan kennisgeeft aan de leden in de algemene vergadering, of op andere wijze bekend maakt.

Artikel 8.

Voor geschorste en geroyeerde (uit het lidmaatschap ontzette) leden vervallen alle rechten, welke uit het lidmaatschap voortvloeien, behoudens hun recht op persoonlijke aanwezigheid in de ALV waarvoor zij persoonlijk dienen te worden op geroepen.

Artikel 9.

Functies bestuur.

VERENIGINGSSTATUTEN 31-12-2021 Artikel 14 – Lid 1 t/m 8 Bestuursfuncties, bestuursvergaderingen, besluitvorming, bestuur.

Artikel 10.

Indien een bestuurder langer dan zes maanden vrijwillig verhinderd is zijn functie te vervullen, zal het bestuur aan de algemene vergadering verzoeken deze bestuurder te ontslaan.

Artikel 11.

Jaarlijks treden drie bestuursleden af volgens rooster, door het bestuur op te maken, met dien verstande, dat nooit voorzitter en secretaris gelijktijdig kunnen aftreden. De aftredende de zijn direct herkiesbaar. Bij een tussentijdse vacature kan hierin door het bestuur tot de eerstvolgende, algemene vergadering tijdelijk worden voorzien.

Artikel 12.

De overdracht van bescheiden, gelden en eigendommen van de vereniging, berustend bij de afgetreden bestuursleden, moet binnen 14 dagen na schorsing of aftreden plaatshebben.

Artikel 13.

De leden van het bestuur, commissies, werk- en contactgroepen zijn tot geheimhouding verplicht, betreffende alles wat zij uit hoofde van hun functie weten; wel mogen zij mededelingen verstrekken aan en verantwoording afleggen tegenover de leden in de algemene vergadering.

Artikel 14.

Financiële controle

Het bestuur en de Kascommissie zijn bevoegd te allen tijde – uit oogpunt van controle – inzage in de boeken van de penningmeester te eisen.

Artikel 15.

De geldmiddelen worden door de penningmeester ontvangen en beheerd. Hij is voor dit beheer persoonlijk aansprakelijk.

Artikel 16.

De penningmeester is verplicht, zodra zijn kasmiddelen meer bedragen dan veertigmaal de jaarcontributie van een lid, het meerdere te deponeren op een door het bestuur aan te wijzen bankinstelling en ten name van de vereniging.

Artikel 17.

De administratie kosten en de contributie van de leden worden in een algemene vergadering voor het volgende boekjaar vastgesteld.

Artikel 18.

De Kascommissie bestaat uit ten minste twee meerderjarige leden van de vereniging, die geen bestuurslid mogen zijn. De leden van de Kascommissie en een plaatsvervangend lid worden op de jaarvergadering door de algemene vergadering gekozen en voor de tijd van twee jaren benoemd.

Artikel 19.

De Kascommissie is belast met de taak, zoals genoemd in Artikel. 20 sublid 4 en 5 van de statuten van de vereniging.

Artikel 20.

Betaling van de contributie voor het lopende boekjaar moet uiterlijk op de laatste dag van januari van dat jaar hebben plaatsgevonden. Betaling ná januari wordt verhoogd met door het bestuur daartoe vastgestelde administratiekosten.

Artikel 21.

Terugbetaling van gestorte contributiegelden vindt slechts in uitzonderingsgevallen plaats en nadat de visdocumenten (zoals in artikel 3 van dit reglement opgesomd) zijn terugontvangen.

Artikel 22.

Vergaderingen

Elke algemene vergadering, uitgeschreven volgens de bestaande bepalingen, is gerechtigd besluiten te nemen, ongeacht het aantal aanwezige leden, tenzij de wet of de statuten voor het desbetreffende besluit anders voorschrijven.

Artikel 23.

Ieder lid heeft het recht – in overleg met het bestuur – voorstellen voor de agenda van de algemene vergadering in te dienen, tenzij de wet of de statuten voor het desbetreffende besluit anders voorschrijven.

Artikel 24.

De voorzitter is niet verplicht een lid over hetzelfde onderwerp meer dan twee keer het woord te verlenen, tenzij op nadrukkelijk verlangen van tenminste tien leden. Hij kan een spreker het woord ontnemen, indien deze buiten de orde gaat. Hij is gerechtigd een lid, dat de orde in de vergadering verstoort, het verder bijwonen van de vergadering te ontzeggen.

Hij kan de vergadering schorsen en – na overleg met het bestuur – verdagen.

Artikel 25.

Voor het nemen van een besluit in een bestuursvergadering wordt de tegenwoordigheid van tenminste vijf leden van het bestuur vereist, tenzij het nemen van een besluit al eenmaal vanwege een onvoltallige bestuur uitgesteld moest worden en de bestuursleden andermaal voor dezelfde zaak zijn bijeengeroepen. De dan aanwezige bestuurders kunnen dan bindend besluiten.

Artikel 26.

In spoedeisende gevallen, waarvoor moeilijk het gehele bestuur kan worden geraadpleegd, wordt door het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) een beslissing genomen. In de eerstvolgende bestuursvergadering moet hiervan mededeling worden gedaan.

Artikel 27.

Stemmen bestuur.

Voor verkiezingen van bestuursleden kunnen door tenminste vijf leden en/of het bestuur kandidaten worden voorgesteld. Kandidaatstelling door tenminste vijf leden, dient vergezeld te zijn van de bereidverklaring van de kandidaat, dat hij een eventuele benoeming aanvaardt.

Stemmingen over personen worden gehouden met gebruikmaking van door de vereniging gewaarmerkte stembriefjes.

Artikel 28.

Externe organisatie

  1. Sportvisserijbelangen Delfland is – de grootste partij binnen de Visserijbeheereenheid (VBC) Delfland.
  2. De HSV Sportvisserijbelangen Delfland vormt tezamen met de HSV GHV Groene Hart en HSV Groot Rotterdam sedert tientallen jaren een samenwerking met een uitwisselingsverband (van viswateren). Zij staan bekend als de G3 (“Grote drie”) binnen de huidige Federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Zie lid 4 van dit artikel.
  3. Genoemde drie verenigingen hebben een stichting opgericht, t.w. Sportvisserij-combinatie Zuid-Holland. Via deze weg wordt o.m. een gezamenlijke Lijst van Viswateren uitgegeven.
  4. De drie verenigingen zijn aangesloten bij de federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland deze is ontstaan door fusie van de voormalige hengelsportfederaties De Randstad, De Maas, Delta en Oost-Brabant.
  5. Sportvisserij Zuidwest Nederland is lid van Sportvisserij Nederland en aangesloten bij NOC*NSF. De tweede, genoemde organisatie geeft – met mede-inbreng van de andere regionale federaties – een landelijke, gezamenlijke lijst van viswateren uit.
  6. Internationaal is Sportvisserij Nederland georganiseerd binnen de European Anglers Alliance (EAA) voor belangenbehartiging op Europees niveau.

Slotbepalingen.

Artikel 29.

Het is leden niet toegestaan om, tijdens enig verenigingsverband over politiek en/of godsdienst te spreken of op welke wijze dan ook hiervoor propaganda te maken.

Artikel 30.

  1. De leden zijn verplicht hun bewijs van lidmaatschap (de “VISpas”) alsmede de lijsten van viswateren in papieren witgele boekje of digitale versie, als omschreven in artikel 3 van dit reglement te tonen aan de daartoe door het bestuur bevoegd verklaarde personen zoals  verenigingscontroleurs.
  2. Bij het vaststellen van een overtreding kunnen de visdocumenten, zoals hiervoor in artikel 3 van dit reglement omschreven, worden ingehouden.
  3. Het bestuur bepaalt, of en wanneer de visdocumenten, zoals hiervoor in artikel 3 van dit reglement omschreven, aan het betreffende lid zullen worden teruggegeven.

Artikel 31.

De vereniging aanvaardt, behoudens aansprakelijkheid ingevolge de Wet, geen aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel van welke aard ook aan één of meerdere leden c.q. bestuursleden, voor schade aan eigendommen van leden of bestuursleden door diefstal, beschadiging of op enig andere wijze. Tenzij als gevolg van het uitoefenen van werkzaamheden ten behoeve van en in het belang de vereniging en het bestuur hiertoe opdracht heeft verstrekt.

Artikel 32.

Fishingkidz SVBD

Jeugd is een kwetsbare groep, die zorgvuldig moet worden beschermd tegen ongewenst gedrag. De leden van de jeugdcommissie en alle andere vrijwilligers die actief zijn met jeugdactiviteiten worden daarom zorgvuldig geselecteerd. Zij zijn verplicht een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) aan te vragen. Deze dient tenminste elke drie jaar opnieuw te worden aangevraagd en aan de secretaris van de vereniging overlegd te worden. Tenslotte wordt alle vrijwilligers die actief zijn met jeugd, gevraagd de bijlage  de “Gedragscode (vrijwillige) medewerkers” te lezen, ondertekenen en per email in te leveren bij de secretaris.

Artikel 33.

Leefnetbeleid

De wedstrijdvisserij heeft tot hun beschikking een leefnetbeleid dat ook voorziet in het gebruik het   buiten de wedstrijden. Houd men bij controle zich niet aan de regels leefnetbeleid wordt de registratie ingetrokken en vindt er een automatische schorsing van een jaar leefnetgebruik buiten de wedstrijden plaats.

Voor verweer zie statuten Artikel 11 – Sancties en Straffen lid 1 t/m 6.

Artikel 34.

In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur, een en ander voor zover de wet of de statuten niet anders bepalen.

Vastgesteld bij besluit van de Algemene Vergadering op 16 mei 2023 .   te Vlaardingen.

T. Stremme,                                 D.J Wilhelm,                                W. Bakhuizen,

Voorzitter                                     Secretaris                                     Penningmeester

Bijlage A.

Sportvisserij Gedragscode welzijn vis.

Gebaseerd op de ‘Code of practice for recreational fisheries’ van de EIFAC/FAO.

Deze gedragscode is opgenomen in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren, aldus besloten tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Sportvissen is een activiteit waar levende dieren bij betrokken zijn. Het welzijn van vissen kan ten gevolge van het vangen, onthaken en terugzetten van vis bij onzorgvuldig handelen negatief worden beïnvloed. Beschadigingen en/of stress kunnen het gevolg zijn. Sportvissers zijn daarom verplicht met zorg en respect met de vissen om te gaan.

1.           Wees ervan bewust dat gevangen vissen (dood of levend) gevaarlijke visziektes kunnen verspreiden. Zet een gevangen vis daarom alleen terug in het water waar deze is gevangen.

2.           Zet een vis direct, zorgvuldig en in hetzelfde water terug.

3.           Het materiaal dient geschikt te zijn voor de te vangen vis (formaat, soort). Zorg bij het vissen dat:

4.           de haak niet wordt geslikt;

5.           de vis alleen in de bek wordt gehaakt:

6.           de lijn niet breekt;

7.           de dril zo kort mogelijk duurt;

8.           verwondingen zoveel mogelijk worden voorkomen.

9.           De vis dient voorzichtig te worden geland en dient tijdens het onthaken goed te worden vastgehouden zonder echter in de vis te knijpen.

10.        De kieuwgreep: een diervriendelijke en veilige manier om een snoek of snoekbaars te onthaken.

11.        Zoutwater vissen die voor eigen consumptie zijn bestemd moeten -liefst vóór het onthaken- worden gedood door een stevig klap op de kop. Dit dient bij voorkeur te gebeuren met een priest of ander daarvoor geschikt zwaar voorwerp, waarna direct de kieuwbogen kunnen worden doorgesneden.

12.        Vissen mogen alleen levend worden bewaard in geschikte leefnetten overeenkomstig de leefnetcode van Sportvisserijbelangen Delfland, in een geschikte bun e.d., die voldoende ruimte en zuurstof bieden.

13.        Vissen met levende aasvis is in Nederland verboden. Bij gebruik van aasvissen voor het vissen op roofvis, dienen deze vóór bevestiging aan de haak te worden gedood met een klap op de kop.

14.        Tijdens viswedstrijden dient te worden voorkomen dat de gevangen vis tijdens het wegen en terugzetten wordt beschadigd. Zorg ervoor dat er voldoende weegpunten aanwezig zijn, vermijd te lange blootstelling aan lucht en zet de vis zo dicht mogelijk bij de plek terug waar deze is gevangen.

15.        Zet een gevangen vis in de best mogelijke conditie terug door:

16.        Zodanig te werk te gaan en middelen te gebruiken dat tijdens het binnenhalen, onthaken en/of terugzetten van de vis geen verwondingen.

17.        Aan de slijmlaag en organen van de vis worden veroorzaakt;

18.        Altijd over een hakensteker, een onthaaktang en geschikt landingsmiddel (bijv. schepnet) te beschikken;

19.        De tijd dat een vis uit het water is zo kort mogelijk te houden;

20.        Een vis alleen met natgemaakte handen aan te raken;

21.        De vis bij voorkeur in het water te onthaken;

22.        Het contact met de kieuwen en ogen van de vis te vermijden;

23.        Bij het vissen op roofvis altijd een kniptang voor (meertandige) haken mee te nemen.

24.        Bij het onthaken van grote vissen (karper en snoek) altijd een onthaakmat te gebruiken;

25.        Bij diepgehaakte vissen de lijn zo dicht mogelijk bij de haak door te knippen en daarna de vis weer terug te zetten, mits verwacht wordt dat de vis dit overleeft;

26.        Ernstig gewonde vissen niet terug te zetten, direct te doden en mee te nemen naar huis;

27.        Niet op zodanige dieptes te vissen, dat vissen door het drukverschil beschadigd raken;

28.        Niet tijdens de paaitijd op roofvis te vissen;

29.        De gevangen vis zo snel mogelijk voorzichtig in hetzelfde water terug te zetten;

30.        Indien nodig de vis bij het terugzetten te ondersteunen, totdat deze in staat is om op eigen kracht weg te zwemmen.

31.        Ruim na een visdag lijnen en andere rommel op. Achtergelaten vislijnen en haken kunnen veel schade aanrichten.

Bijlage B.

Omgangsregels SVBD.

Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze vereniging alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.

Wij vragen van alle vrijwilligers, (medewerkers) en leden, maar ook andere bezoekers (bijvoorbeeld ouders van jeugdleden) dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.

Sportvisserijbelangen Delfland.

Gedragscode (vrijwillige) medewerkers 1 van 2.

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige leden of deelnemers aan de activiteiten van de vereniging zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als de troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden.

Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle

Situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als vereniging voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode

opgesteld.

De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en

veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel

grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid

dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen.

Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

De gedragsregels voor(vrijwillige) medewerkers:

Gedragscode (vrijwillige) medewerkers 2 van 1.

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid.

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden.

De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Deze gedragscode is vastgesteld door de bestuur van Sportvisserijbelangen Delfland ALV SVBD

Ondertekend en in te leveren bij de secretaris van de vereniging.

Bestuurslid en jeugd coördinator,                                                 vrijwilliger – medewerker,

G. van Alphen Gerco).                                                                       Adres        ……………………………………

                                                                                                                                   ……………………………………

Telefoon:


Viswaterboekje SVBD 2022-2024

Met ingang van 1 januari 2022 is de SVBD gestopt met het automatisch verstrekken van het papieren viswaterboekje. Op deze manier besparen zo’n 8475 vierkante meter bedrukt papier en dragen we bij aan een beter milieu.

Als u de Vispas 2024 van de SVBD ontvangt zit daar een brief met uitleg bij. De digitale PDF-versie van het viswaterboekje kunt u via onze site onder het kopje Viswater downloaden https://www.svbdelfland.nl/viswater/.

U vindt de lijst als PDF-versie van de Gezamelijke Lijst van Nederlandse Viswateren die u kunt downloaden, via onze eigen link. https://www.svbdelfland.nl/wp-content/uploads/2024/01/SCZH-Lijst_Van_Viswateren-2022-2024_versie_SVBD_Website-2.pdf

Uiteraard blijft de Visplanner App geldig. Die moet u wel even verversen en natuurlijk uw Vispas SVBD nummer invullen. Deze staat rechtsonder op uw Vispas.

Wilt u een papieren versie van het Viswaterboekje? Dan kunt u die bij één van de volgende verkooppunten, op vertoon van uw geldige Vispas SVBD, ophalen:

1 Henk Koster, Delfgauwseweg 321-327, te Delft,

2 Hengelport Westland, Kerkpad 5 te Monster,

3 Hengelsportcentrum Wout van Leeuwen, George Stephensonweg 21h te Vlaardingen

4 Hengelsport Oostland Fishing, Plaats 19 te Bleiswijk.

Zolang de voorraad strekt.

Wist u dat als u de PDF-versie van het Viswaterboekje SVBD 2022-2024 en de Gezamelijke lijst van Nederlandse Viswateren op uw smartphone download en bij controle, samen met uw Vispas SVBD kunt laten zien, dat ook rechtsgeldig is ! Natuurlijk dient u zich bij controle ook te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

Wilt u pas per 1 januari 2024 lid van ons worden en de Vispas SVBD bestellen? Dan kan dat al vanaf 1 december 2023 via https://www.vispas.nl/home#SVBD

Het bestuur van de SVBD wenst u alvast een visrijk 2024.