Lidmaatschap

Contributie 2022

Aan de leden van SPORTVISSERIJBELANGEN DELFLAND

Op de Algemene Ledenvergadering van de SVBD, welke gehouden is in september 2020, is onze contributieregeling vastgesteld en goedgekeurd.
Dit heeft voor de contributie 2022 tot de onderstaande vaststelling geleid.

Contributie 2022 voor leden

Als je in december 2021 je als lid aanmeld,mag je direct vissen. Het lidmaatschap gaat gelijk lopen. 

  • Jeugdleden t/m 14 jaar…………………..          € 12,-  inclusief de JeugdVispas
  • Administratiekosten  nieuwe jeugdleden € 3,- eenmalig (gedurende het lidmaatschap)
  • Senior leden vanaf 15 jaar……………….         € 35,50 inclusief Vispas,  en het SVBD magazine
  • Subleden……………………………………….              € 20,- extra Vispas,  en het SVBD magazine
  • Administratiekosten voor nieuwe leden   € 8,50 eenmalig (gedurende het lidmaatschap)
  • Viswaterkaart                                               € 6,- Inclusief verzendkosten

Omdat wij de ledenadministratie hebben uitbesteed aan Sportvisserij Nederland wordt hier bovenop € 3,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
U kunt deze administratiekosten besparen door een machtiging voor automatische incasso af te geven.

Na 1 februari wordt er voor de eerste aanmaning € 1,50 extra in rekening gebracht.
Let op: na 1 mei wordt er voor de tweede aanmaning nog eens € 2,50 extra in rekening gebracht.
Betaal uw contributie op tijd, dan voorkomt u extra kosten.

Lidmaatschap aanvragen

Voor de leeftijdsbepaling is de peildatum 1 januari van het jaar 2022

Voorbeeld:

Een lid die op 1 januari van 2022 nog geen 15 jaar is, is nog Jeugd lid.

Leden die later betalen of lopende het kalender jaar lid worden moeten rekening houden met 3 weken verwerkingstijd.

Voorlopige vispas

Nieuwe leden kunnen bij benoemde Verkooppunten Vispas SVB Delfland tegen directe betaling lid worden en krijgen de Voorlopige Vispas + lijsten van viswateren en waterkaart direct mee. Let op!! De SVBD verstrekt geen dagvergunningen!!

Bij opzeggen lidmaatschap het volgende:

Het lidmaatschap is aangegaan voor onbepaalde tijd. Het beëindigen van het lidmaatschap dient u voor 1 oktober van het lopende kalenderjaar kenbaar te maken. Om het lidmaatschap op te zeggen kunt u gebruik maken van dit formulier Opzeggen lidmaatschap.

Uitleg doelstellingen Vispas 

Wat betalen nieuwe leden en welke documenten ontvangen zij na betaling

Nieuwe leden 14 jaar of ouder (seniorleden) ontvangen:

Lidmaatschap SVBD + Lijst van viswateren waarin mag worden gevist door uitsluitend leden (ruim 8000ha!!)
Vispas + Landelijke lijst van vis wateren +  het SVBD magazine + Waterkaart

Wat kost dit:

SVBD lidmaatschap + Vispas  +SVBD magazine= € 35,50 + waterkaart + administratie kosten € 8,50 (eenmalig) = € 44,00
Voor het opvolgende jaar hoeft er geen administratiekosten te worden betaald.

Jeugdleden t/m 13 jaar ontvangen:

Lidmaatschap SVBD + lijst van viswateren waarin mag worden gevist door uitsluitend leden (ruim 8000ha!!) +
JeugdVispas + Landelijke lijst van vis wateren

Wat kost dit:

SVBD Lidmaatschap + jeugdVispas € 12 + administratie kosten € 3 (eenmalig) = € 15,00
Voor het opvolgende jaar hoeft er geen administratiekosten te worden betaald.

Peildatum voor jeugd leeftijd is 1 januari 2022

Tenslotte willen wij u erop wijzen uw gegevens bij het ontvangen van uw Vispas en toebehoren te controleren op fouten of onvolkomenheden en de wijzigingen of verbeteringen te sturen naar e-mail adres: ledenadministratie@vispas.nl of telefonisch 0900-2025358.

Indien u betaalt per elektronisch bankieren of anderszins, gaarne uw geboortedatum, postcode en indien al bestaand lid: het verenigingsnummer vermelden. Dit bespoedigt een juiste verwerking van uw betaling.

Namens het Bestuur van SPORTVISSERIJBELANGEN DELFLAND

Scroll naar top