Skip to main content

Green Deal SVBD

Van lood naar alternatief loodgebruik

In dit vijfjarenplan van de SVBD “van lood naar loodvrij” hebben wij de loodvrije Roofvis en Karper wedstrijden meegenomen die vanaf 2018 al loodvrij gevist worden.

De Sportvisserijbelangen Delfland start met het project sportvisserij loodvrij vanaf 01-01-2022 met het project om in drie stappen te werken naar een loodvrije sportvisserij voor 2027.

Er is een actie waarbij je gratis 3 stukjes lood kan omruilen voor een loodvrij alternatief, bekijk hier welke winkels aan deze actie meedoen. Dit om op een makkelijke manier te wennen aan loodvrij.

Inleiding

Sportvisserij Nederland werkt samen met de Rijksoverheid, Natuurmonumenten, de Unie van Waterschappen en Dibevo aan de Green Deal Sportvisserij Loodvrij. Dit is een gezamenlijk programma wat als doel heeft het loodgebruik in de hengelsport terug te dringen en uiteindelijk te stoppen (doel 2027). SportvisserijBelangen Delfland (SVBD) wil vanuit een complete aanpak een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van het gebruik van vislood. Dit projectplan beschrijft op welke wijze SVBD loodvrij vissen gaat promoten onder haar leden en het gebruik van lood geleidelijk gaat terugdringen in haar viswateren.

Projectbeschrijving

De SVBD promoot in haar magazine het gebruik van loodalternatieven en gaat het loodgebruik in haar wateren terugdringen door in te zetten op een viertal sporen:

Het organiseren van loodvrije wedstrijden en evenementen (2018)
Het verbieden van het gebruik van (zware) loodgewichten (2022)
Het communiceren via o.a. haar magazine, website en sociale media (2019)
Het instellen van een pilotgebied (2022)
Daarnaast neemt SVBD samen met het Hoogheemraadschap van Delfland het initiatief binnen de visstandbeheercommissie (VBC) Delfland om een grote inruilactie van lood voor loodvrije alternatieven op te zetten.

De sporen A t/m C worden hieronder kort beschreven. Het pilotgebied (spoor D) wordt vervolgens uitgebreider toegelicht.

A)Het organiseren van loodvrije wedstrijden en evenementen
Alle karper- en roofviswedstrijden worden volledig loodvrij gevist. In 2018 is hier reeds mee gestart en dit zal ook de komende jaren worden gecontinueerd. Bij wedstrijden worden tevens flyers uitgedeeld en voorbeelden van loodalternatieven geshowd en waar mogelijk ook uitgedeeld onder deelnemers. Het gaat hierbij om vele ± 200 viswedstrijden per jaar en om vele duizenden sportvissers die hier mee worden bereikt.

B) Het verbieden van het gebruik van (zware) loodgewichten
De Algemene Ledenvergadering van de SVBD heeft in 2019 besloten om al het vislood zwaarder dan 50 gram vanaf 2022 te verbieden. Dit besluit zal vanaf deze datum worden opgenomen in de vergunningsvoorwaarden. Op de viswateren van SVBD is vissen met gewichten boven de 50 gram niet noodzakelijk en voor deze zwaardere gewichten zijn prima alternatieven voor lood verkrijgbaar.
Met ingang van 2025 zal SVBD het verbod op het gebruik van vislood uitbreiden naar alle werpgewichten/verzwaringen zwaarder dan 10 gram. Dit om de lichte sportvisserij te ontzien zoals de vaste stok wedstrijdvisserij en het lichtere federeren en roofvissen.

C) Het communiceren via o.a. magazine, website en sociale media
SVBD communiceert al regelmatig over loodvrij vissen in haar magazine. Met ingang van 2019 is men reeds begonnen om in elke editie een pagina vast te benutten om loodvrij vissen en de acties van SVBD op dit thema te promoten. Ook zullen de website, nieuwsbrief en sociale media van SVBD hiervoor worden gebruikt. Bij evenementen zullen posters en flyers van Sportvisserij Loodvrij worden verspreid en zal ander promotiemateriaal zoals een rolbanner worden gebruikt.
Daarnaast zullen posters en flyers worden verspreid bij hengelsportwinkels, clubhuizen en jachthavens in de regio.
Verder zal SVBD bij verschillende acties en activiteiten, en in het bijzonder bij de opening van het pilotgebied, lokale en regionale media uitnodigen en betrekken bij de communicatie.
SVBD zal tevens andere hengelsportmedia, zoals Hét VISblad en naastgelegen hengelsportverenigingen met magazines, aanmoedigen om over de stappen die SVBD neemt in het kader van loodvrij vissen te communiceren.

D) Het instellen van een pilotgebied
SVBD gaat met ingang van 1 januari 2022 ongeveer een derde deel (circa 65 ha) van de West Boezem instellen als loodvrij pilotgebied waar het vissen met lood wordt verboden.

Vanaf 2025 zal de SVBD het pilot gebied uitbreiden met nog eens 65 ha dit tweede gedeelte zal zo gepositioneerd worden dat de alle wedstrijdtrajecten buiten het loodvrije pilotgebied liggen.

Op deze manier liggen alle wedstrijdtrajecten buiten de twee pilot gebieden reden hiervoor is dat nog niet voor alle vormen van sportvisserij – met name voor de witvisserij – goede bruikbare alternatieven beschikbaar zijn.

Projectresultaat

In 2022 is het pilotgebied ingesteld, is het gebied voorzien van bebording met duidelijke informatie en zijn alle sportvissers die hier frequent vissen geïnformeerd over het project.

Scope van het project

Tot het pilotgebied behoren de volgende viswateren:

Vlaardinger vaart: vanaf boerderij Vlaardingsekade 2636 BD Schipluiden (51.962057, 4.312708) tot aan Vlaardingen 3137 ZK (51.937997, 4.330137);
Foppenplas: volledig;
Noordvliet: Maasland vanaf Vlaardinger vaart tot aan Trekkadepad Maasland (51.929694, 4.275925);
Middelvliet: vanaf Vlaardinger vaart tot aan Foppenpolderpad 1-9 3155 EA Maasland (51.929694, 4.279404);
Boonervliet: vanaf Vlaardinger vaart tot aan de Zuidbuurt 5 3141 EN Maassluis (51.921204, 4.276516);
Bommeer: volledig, Maasland (51.935138, 4.307048).
Een overzichtskaart staat hieronder (klik voor vergroting)


Uitgangspunten en randvoorwaarden

SVBD is trekker van dit project en wordt op verzoek ondersteund door Sportvisserij Nederland. Medewerking van andere partijen is noodzakelijk om het project tot een succes te maken:

  • Hoogheemraadschap Delfland: draagvlak project en externe communicatie;
  • Lokale (hengelsport)winkels: voor promotie en communicatie van het pilotgebied;
  • Omliggende gemeenten, te weten Maassluis, Vlaardingen en Midden-Delfland: medewerking bebording en draagvlak project.
  • Werkwijze

Onderstaande ziet vooral toe op spoor D, instellen pilotgebied.

Bebording

Sportvisserij Nederland ontwerpt en laat in samenspraak met SVBD borden maken met daarop informatie over het pilotgebied, loodvrij vissen en de verkrijgbaarheid van loodalternatieven. Op de borden worden de logo’s van alle partners getoond. Een voorbeeld van een dergelijk bord staat in bijlage 2. De borden komen bij alle toegangswegen van het pilotgebied te staan. De plaatsing van de borden wordt door SVBD afgestemd met de gemeenten.

Controle

Controleurs van SVBD die actief zijn op deze wateren delen flyers uit bij hun controlerondes en informeren de sportvissers over de mogelijkheden van loodvrij vissen. Een en ander is afhankelijk van de dan geldende corona-maatregelen.

Opening pilotgebied

Bij de start van het project worden door SVBD alle projectpartners en regionale pers uitgenodigd. De communicatie rondom de opening wordt afgestemd met Hoogheemraadschap Delfland. SVBD voegt op VISplanner en in de vergunningsvoorwaarden een passage toe bij deze wateren over loodvrij vissen.

Projectbeheersing

Planning

September 2021afstemming Hoogheemraadschap Delfland en gemeenten
Oktober 2021bebording ontwerpen, bestellen en plaatsen
December 2021informeren hengelsportwinkels, jachthavens, etc.
posters en flyers bestellen en verspreiden
persbericht en communicatie voorbereiden
1 januari 2022visevenement(en) voor opening organiseren
start project: al het bovenstaande gereed

Evaluatie en bijstelling

SVBD zal jaarlijks alle sporen en acties m.b.t. sportvisserij loodvrij evalueren en haar bevindingen delen met o.a. Sportvisserij Nederland en de VBC Delfland. SVBD heeft de intentie om met ingang van 2024 het pilotgebied uit te breiden. Tussentijdse evaluatie en ontwikkelingen kunnen er echter voor zorgen dat dit wijzigt.

In drie stappen naar een loodvrije toekomst

STAP 1 (01-01-2022)

Om de loodreductie van 30% te halen, die voor 2021 afgesproken was, is besloten om vanaf 01-01-2022 te starten met een loodverbod voor gewichten boven de 50 gram. Dit geeft alle lichte sportvisserij nog even de vrije keus, maar met het loodverbod boven de 50 gram halen wij met gemak de loodreductie van 30%. Dan start SportVisserijBelangen Delfland een totaal loodvrij pilotgebied van ± 65 hectare in Midden-Delfland (zie voor de details de grote kaart van het gebied). Dit zal ter plaatse worden aangegeven met borden, maar het zal ook in het nieuw uit te brengen viswaterboekje (witgele boekje) en de VISplanner komen te staan. Verder zullen de stappen, die wij gaan zetten binnen de Green Deal, op de website en Facebookpagina van de vereniging vermeld worden.

STAP 2 (01-01-2025)

Om richting de loodvrije sportvisserij in 2027 te werken, gaat het loodverbod boven de 10 gram in vanaf 1 januari 2025 voor alle sportvisserij. Dan hebben de producenten nog twee jaar de tijd om de kleine loodvervangers te verbeteren voor de echte lichte sportvisserij. Denk daarbij vooral aan het wedstrijdvissen, het lichtere pen-vissen op de karper, enzovoort. De kleine loodvervangers zijn nog te grof (groot) en te hard (scherp), omdat zij bestaan uit te harde materialen. Hierdoor raken de dunne lijnen van 0.08, 0.09 en 0.10 millimeter, die men gewend is te gebruiken bij de wedstrijdvisserij met de vaste stok, nog te snel beschadigd.

Het pilot gebied loodvrij zal met nog eens met 65 ha uitgebreid worden met een loodverbod.

STAP 3 (01-01-2027)

In stap drie heeft sportvisserij in Nederland geen zeggenschap meer. Vanaf 2027 is het verboden te vissen met lood in de hengelsport.

SportVisserijBelangen Delfland neemt met deze stappen de regie in eigen handen en biedt de leden ruim de tijd zich te oriënteren op de alternatieve producten in de hengelsportwinkels. Wij, sportvissers, kunnen dan naar het beste alternatief zoeken, dat past bij onze persoonlijke sportvisserij. Met deze stappen hebben wij vijf jaar de tijd om het lood in onze tackle box om te zetten naar een alternatieve verzwaring en daarmee staan wij eind 2026 klaar om in 2027 probleemloos door te vissen bij een visserijcontrole.

Contact en vragen:

SportvisserijBelangen Delfland
Theo Stremme
06-47544111
voorzitter@svbdelfland.nl