Skip to main content

Controle-commissie

Beleid  Controle-commissie SVBD.

Het beleidstuk is te vinden onder Secretariaat of klik op de link Handhavingsbeleid SVBD 2022

Om handhaving van de Visserijwet te bewerkstelligen, zijn niet alleen politiefunctionarissen en 35 regionale Boa’s (bijzondere opsporings ambtenaren) actief, maar ook vrijwilligers van hengel sport verenigingen (HSV’s).
Zo ook heeft de SVBD een tiental toezichthouders binnen haar vereniging  actief die met grote regelmatig langs de waterkant de sportvissers controleren op het in bezit zijn van de juiste VISPAS en/of het hanteren van de voorwaarden.

Daarnaast controleert men ook of de sportvisser zich houdt aan de Visserijwet met betrekking tot het vissen met maximaal 2 hengels, verboden aassoorten, gesloten tijden, nachtvissen etc.

Alle toezichthouders van de SVBD hebben een opleiding gevolgd bij Sportvisserij Nederland. zijn door sportvisserij Nederland voorzien van landelijk herkenbare kleding en een toezichthouder legitimatie die ook door  Sportvisserij Nederland met pasfoto en vermelding van de SVBD wordt uitgeven.
Regelmatig wordt er in samenwerking met de politie en de Boa’s gezamenlijk gecontroleerd, waarbij direct kan worden verbaliseerd (indien nodig)
Tevens wordt er met de politie geëvalueerd over probleemgebieden, waarbij door zowel de SVBD als de politie naar een gezamenlijke oplossing wordt gezocht.

Bijzonder zijn de 35 Boa’s die via de SZWN, regionaal worden ingezet om vereningswateren te controleren.

Jaarlijks worden er ruim 2800 bekeuring uitgedeeld of volgt in beslag name bij herhaaldelijk overtreden.

Het grote voordeel van de SVBD-toezichthouder is, dat zij precies haar viswateren kennen, en de daarbij behorende bepalingen.
Bovenal is de SVBD toezichthouder een informant naar de sportvisser aan de waterkant.
Hij of zij kan u adviseren, informeren over alles wat te maken heeft met de Visserijwet
Bij het niet hebben van de (juiste) VISPAS kan hij / zij u verwijzen naar het dichtsbij zijnde verkooppunt voor de aanschaf van de SVBD VISPAS.
Dat is toch erg handig, daar u anders gesommeerd wordt de waterkant te verlaten, of bijvoorbeeld bij  een gezamenlijke controle de kans heeft verbaliseerd te worden.

De boetebedragen voor 2024 zijn bekend.
Het Openbaar Ministerie heeft de boetebedragen voor 2024 bekendgemaakt. De bedragen die betrekking hebben op de binnenvisserij – waar de sportvisserij onder valt – zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar. De sanctietarieven niet mals, dus zorg dat je een prent aan de waterkant voorkomt.
Het belangrijkste is dat je als sportvisser de juiste toestemming hebt om ergens te mogen vissen. In de meeste gevallen is dat de VISpas. Samen met de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VIS wateren kun je dan bij controle aantonen dat je in een bepaald water mag vissen.
Stop je VISpas dus in je portemonnee of vistas en download de gratis VISplanner app op je smartphone.
Dan zit je altijd goed, mits je uiteraard van tevoren hebt gecheckt of het water waar je aan de slag wilt in jouw visdocumenten is opgenomen (naast de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VIS wateren geven hengelsportverenigingen ook eigen viswaterlijsten uit).
Zorg dus dat je goed voorbereid op pad gaat en je aan de geldende wet- en regelgeving houdt. Zo voorkom je een van de onderstaande boetes:
– Geen schriftelijke toestemming met één of twee hengels: €160,-
– Geen schriftelijke toestemming met meer dan twee hengels: €370,-
– Niet op eerste vordering ter inzage afgeven schriftelijke toestemming: €110,-
– Niet op eerste vordering ter inzage afgeven huurovereenkomst: €110,-
– Vissen met vistuig wat niet aan voorwaarden voldoet met één of twee hengels: €320,-
– Vissen met vistuig wat niet aan voorwaarden voldoet met meer dan twee hengels: Officier van Justitie bepaald het sanctiebedrag.
– In de gesloten tijd vissen met verboden aas: €110,-
– Nachtvissen op plekken waar dit niet mag: €110,-
– Vissen in en bij een aangewezen stuw of in of bij een aangewezen vispassage: €160 ,-
– Vistuig voorhanden hebben terwijl vistuig op dat moment verboden is: €110,-
– 1 of 2 hengels voorhanden hebben zonder toestemming: €110,-
– Meer dan twee hengels voorhanden hebben zonder toestemming: €160,-
– Ander toegestaan vistuig voorhanden hebben terwijl men niet bevoegd of gerechtigd is om in dat water te vissen: €320,-
– Vissen met een levende aasvis: €450,-
– Ondermaatse vis voorhanden hebben: €160,-
– Vis voorhanden hebben waarvoor een gesloten tijd van kracht is: €160 ,-
Behalve de aan de binnenvisserij gerelateerde boetebedragen hierboven, gelden voor meer algemene overtredingen zoals die hieronder staan vermeld de volgende sancties:
– Valse persoonsgegevens opgeven: €450,-
– Niet op eerste vordering tonen ID bewijs: €110,-
– Verboden toegang voor onbevoegden: €110,-
– Handelen in strijd met toegangsbepaling: € 10,-
– Hinder of overlast veroorzaken voor omwonenden: €160,-
– Afval achterlaten in openbare ruimte: €160,-
– Wildplassen of -poepen: €160,-
– In de openlucht vuur stoken: €320,-
– Wildkamperen: €160,-
Bovenop de vermelde boetebedragen komen nog € 9,- administratiekosten. De opbrengsten van de boetebedragen vloeien rechtstreeks naar de staatskas.

TIP SVBD

Zorg dat u altijd goed voorbereid op pad gaat,  in het bezit bent aan de waterkant van de juiste VISPAS en natuurlijk aan de geldende wet- en regelgeving houd!

Heeft u nog vragen?

Dan kunt contact opnemen met onze coördinator  controle via  mailadres: controle@svbdelfland.nl

De controle uitgelegd.
Men is verplicht de VISpas en bijbehorende Lijst(en) van VISwateren direct ter inzage af te geven aan controleurs van een hengelsportvereniging en/of federatie, de politie of andere opsporingsambtenaren. In plaats van deze papieren lijst mag men ook de digitale versie van de lijst (www.visplanner.nl of de VISplanner app) tonen. Aanwijzingen van hen (of van/namens de eigenaar) dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. Bij geconstateerde overtreding is de controleur bevoegd de VISpas en de Lijst(en) van VISwateren in te nemen. De controleur is vervolgens verplicht deze documenten onverwijld in te leveren bij de secretaris van de vereniging die de VISpas heeft uitgereikt onder opgave van reden van inname. Bij geconstateerde overtreding is de controleur tevens bevoegd de betreffende sticker van de VISpas te verwijderen. De controleur is vervolgens verplicht deze documenten onverwijld bij de federatie in te leveren, onder opgave van het VISpasnummer en de reden van inname. Een commissie bestaande uit Sportvisserij Nederland en de federaties bepaalt een eventuele sanctie: hiertegen kan geen bezwaar worden gemaakt. Sportvisserij Nederland is in overleg met de federaties gerechtigd om de aanschaf van een nieuwe NachtVIStoestemming en/of Derde Hengeltoestemming te weigeren zonder opgave van redenen.
Bevoegdheden controleur Sportvisserij.
Een sportvisser is als lid van een hengelsportvereniging gebonden aan de statuten en het huishoudelijk reglement van die vereniging. Hierin staat dat de sportvisser verplicht is om mee te werken aan controles door hengelsportcontroleurs.Ook in de “Algemene voorwaarden gebruik VISpas” (zie pagina 3 van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren) is de verplichting voor de sportvisser opgenomen om de VISpas en de bijbehorende lijst(en) van viswateren en de eventuele Derde hengel/Nachtvistoestemming ter inzage af te geven aan controleurs sportvisserij, politieambtenaren en andere opsporingsambtenaren.
Bevoegdheden.
Controleurs van een hengelsportvereniging of federaties zijn vrijwilligers die namens een hengelsportvereniging of namens een hengelsportfederatie controleren. Het gebied waar een verenigingscontroleur mag controleren is dan ook beperkt tot het eigen verenigingswater en het gebied waar een federatiecontroleur mag controleren is beperkt tot de wateren waar de federatie visrechten heeft, tenzij in overleg met andere visrechthebbenden is afgesproken dat de controleur ook op het water van die visrechthebbende mag controleren.De controleurs zijn “gewoon” burger dus zij hebben geen opsporingsbevoegdheid. Wel mogen zij iemand vragen stellen en de gegevens van de sportvisser noteren. Daarnaast mogen zij bij het constateren van een overtreding als vertegenwoordiger van de vereniging of federatie de visdocumenten innemen. De VISpas (bewijs van lidmaatschap van de uitgevende vereniging) en de lijst(en) van wateren blijven namelijk eigendom van de vereniging die deze documenten heeft uitgereikt. Dit is ook vermeld op pagina 3 van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren.Neemt een controleur documenten in omdat de sportvisser de regels overtreedt, dan moet de controleur de ingenomen documenten direct afgeven of opsturen aan het bestuur van de hengelsportvereniging waarvan de visser lid is. De controleur moet hierbij de reden aangeven waarom de documenten zijn ingenomen. Het bestuur van de vereniging waarvan de visser lid is, besluit daarna of er een sanctie wordt getroffen tegen dit lid en of deze zijn visdocumenten terugkrijgt of niet.Bij niet afgeven van de pas worden  de gegevens genoteerd en vist u zonder vergunning! zie boete bedragen.Op deze manier kan een sportvisser die lid is van een (aangesloten) vereniging altijd later ter verantwoording worden geroepen door zijn bestuur, als de documenten niet zijn ingenomen. Door van iedere gecontroleerde visser de gegevens bij te houden blijkt ook of iemand zich al eerder aan bepaald gedrag schuldig heeft gemaakt en blijkt bijvoorbeeld ook of iemand vaker dezelfde smoes gebruikt.”