Skip to main content

Huishoudelijk Regelement (HHR) Sportvisserijbelangen Delfland (SVBD)

Huishoudelijk Reglement SVBD concept

Het HHR van 21 mei 2013 te Delft SVBD is naar de nieuwe statuten van 2021 aangepast en wordt ter goedkeuring in de Agemene Leden Vergadering ALV) van 26 mei 2023 ingebracht.

Statuten en Huishoudelijk Reglement van Sportvisserijbelangen Delfland zijn op de website van de vereniging gepubliceerd. Hieronder treft men tevens de opgesomde bijlagen aan

Bijlage A:          Gedragscode vis.

Bijlage B:          Omgangsregels.

Bijlage C:           Gedragscode (vrijwillige) medewerkers.

Begripsomschrijvingen:

In dit huishoudelijk reglement wordt verwezen naar de begripsomschrijvingen van artikel 1 van de statuten van de vereniging. Waar in dit huishoudelijk reglement gesproken wordt van de statuten van de vereniging zijn daarmee bedoeld de statuten, zoals die zijn vastgesteld bij notariële akte de dato eenendertig december tweeduizend eenentwintig (31-12-2021).

Verhouding statuten – huishoudelijk reglement.

Artikel 1.

Volgens Artikel 28 lid 2, van de statuten mag een huishoudelijk reglement niet in strijd zijn met de wettelijke bepalingen noch met de statuten.

Lidmaatschap vereniging.

Artikel 2.

De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging geschiedt op door het bestuur verstrekte formulieren dan wel digitaal via de website van de vereniging, waarbij naam, voorna(a)m(en), geboortedatum en adres moeten worden vermeld.

Artikel 3.

Iedereen die lid is van de vereniging en vist in het viswater en/of deelneemt aan onze activiteiten, onderschrijft de doelstellingen en het huishoudelijk reglement van de vereniging en houdt zich aan de omgangsregels, wie dit doet is van harte welkom.

Artikel 4.

Toetreding tot de vereniging kan te allen tijde geschieden zij die als lid worden aangenomen, zijn de contributie en de administratie kosten voor het lopende jaar verschuldigd.

Artikel 5.

Bij toetreding en nadat de contributie is voldaan ontvangt het lid de VISpas als bewijs van lidmaatschap. De lijst van viswateren voor de stichting Sportvisserijcombinatie Zuid-Holland is te downloaden op de website van de vereniging, de door Sportvisserij Nederland uitgegeven Gezamenlijke Lijst van Viswateren word geleverd bij de vispas. Zie artikel 28 van dit reglement, Externe organisatie.

Artikel 6.

Zij, die de vereniging om welke reden(en) dan ook verlaten, kunnen geen aanspraak meer maken op de gelden en/of bezittingen van de vereniging.

Artikel 7.

Het royement volgens statuten Artikel 11 Sancties en Straffen lid 5 sublid C ontzetting uit het Lidmaatschap (royement). Dit wordt uitgesproken door het bestuur, dat hiervan kennisgeeft aan de leden in de algemene vergadering, of op andere wijze bekend maakt.

Artikel 8.

Voor geschorste en geroyeerde (uit het lidmaatschap ontzette) leden vervallen alle rechten, welke uit het lidmaatschap voortvloeien, behoudens hun recht op persoonlijke aanwezigheid in de ALV waarvoor zij persoonlijk dienen te worden op geroepen.

Artikel 9.

Functies bestuur.

VERENIGINGSSTATUTEN 31-12-2021 Artikel 14 – Lid 1 t/m 8 Bestuursfuncties, bestuursvergaderingen, besluitvorming, bestuur.

Artikel 10.

Indien een bestuurder langer dan zes maanden vrijwillig verhinderd is zijn functie te vervullen, zal het bestuur aan de algemene vergadering verzoeken deze bestuurder te ontslaan.

Artikel 11.

Jaarlijks treden drie bestuursleden af volgens rooster, door het bestuur op te maken, met dien verstande, dat nooit voorzitter en secretaris gelijktijdig kunnen aftreden. De aftredende de zijn direct herkiesbaar. Bij een tussentijdse vacature kan hierin door het bestuur tot de eerstvolgende, algemene vergadering tijdelijk worden voorzien.

Artikel 12.

De overdracht van bescheiden, gelden en eigendommen van de vereniging, berustend bij de afgetreden bestuursleden, moet binnen 14 dagen na schorsing of aftreden plaatshebben.

Artikel 13.

De leden van het bestuur, commissies, werk- en contactgroepen zijn tot geheimhouding verplicht, betreffende alles wat zij uit hoofde van hun functie weten; wel mogen zij mededelingen verstrekken aan en verantwoording afleggen tegenover de leden in de algemene vergadering.

Artikel 14.

Financiële controle

Het bestuur en de Kascommissie zijn bevoegd te allen tijde – uit oogpunt van controle – inzage in de boeken van de penningmeester te eisen.

Artikel 15.

De geldmiddelen worden door de penningmeester ontvangen en beheerd. Hij is voor dit beheer persoonlijk aansprakelijk.

Artikel 16.

De penningmeester is verplicht, zodra zijn kasmiddelen meer bedragen dan veertigmaal de jaarcontributie van een lid, het meerdere te deponeren op een door het bestuur aan te wijzen bankinstelling en ten name van de vereniging.

Artikel 17.

De administratie kosten en de contributie van de leden worden in een algemene vergadering voor het volgende boekjaar vastgesteld.

Artikel 18.

De Kascommissie bestaat uit ten minste twee meerderjarige leden van de vereniging, die geen bestuurslid mogen zijn. De leden van de Kascommissie en een plaatsvervangend lid worden op de jaarvergadering door de algemene vergadering gekozen en voor de tijd van twee jaren benoemd.

Artikel 19.

De Kascommissie is belast met de taak, zoals genoemd in Artikel. 20 sublid 4 en 5 van de statuten van de vereniging.

Artikel 20.

Betaling van de contributie voor het lopende boekjaar moet uiterlijk op de laatste dag van januari van dat jaar hebben plaatsgevonden. Betaling ná januari wordt verhoogd met door het bestuur daartoe vastgestelde administratiekosten.

Artikel 21.

Terugbetaling van gestorte contributiegelden vindt slechts in uitzonderingsgevallen plaats en nadat de visdocumenten (zoals in artikel 3 van dit reglement opgesomd) zijn terugontvangen.

Artikel 22.

Vergaderingen

Elke algemene vergadering, uitgeschreven volgens de bestaande bepalingen, is gerechtigd besluiten te nemen, ongeacht het aantal aanwezige leden, tenzij de wet of de statuten voor het desbetreffende besluit anders voorschrijven.

Artikel 23.

Ieder lid heeft het recht – in overleg met het bestuur – voorstellen voor de agenda van de algemene vergadering in te dienen, tenzij de wet of de statuten voor het desbetreffende besluit anders voorschrijven.

Artikel 24.

De voorzitter is niet verplicht een lid over hetzelfde onderwerp meer dan twee keer het woord te verlenen, tenzij op nadrukkelijk verlangen van tenminste tien leden. Hij kan een spreker het woord ontnemen, indien deze buiten de orde gaat. Hij is gerechtigd een lid, dat de orde in de vergadering verstoort, het verder bijwonen van de vergadering te ontzeggen.

Hij kan de vergadering schorsen en – na overleg met het bestuur – verdagen.

Artikel 25.

Voor het nemen van een besluit in een bestuursvergadering wordt de tegenwoordigheid van tenminste vijf leden van het bestuur vereist, tenzij het nemen van een besluit al eenmaal vanwege een onvoltallige bestuur uitgesteld moest worden en de bestuursleden andermaal voor dezelfde zaak zijn bijeengeroepen. De dan aanwezige bestuurders kunnen dan bindend besluiten.

Artikel 26.

In spoedeisende gevallen, waarvoor moeilijk het gehele bestuur kan worden geraadpleegd, wordt door het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) een beslissing genomen. In de eerstvolgende bestuursvergadering moet hiervan mededeling worden gedaan.

Artikel 27.

Stemmen bestuur.

Voor verkiezingen van bestuursleden kunnen door tenminste vijf leden en/of het bestuur kandidaten worden voorgesteld. Kandidaatstelling door tenminste vijf leden, dient vergezeld te zijn van de bereidverklaring van de kandidaat, dat hij een eventuele benoeming aanvaardt.

Stemmingen over personen worden gehouden met gebruikmaking van door de vereniging gewaarmerkte stembriefjes.

Artikel 28.

Externe organisatie

  1. Sportvisserijbelangen Delfland is – de grootste partij binnen de Visserijbeheereenheid (VBC) Delfland.
  2. De HSV Sportvisserijbelangen Delfland vormt tezamen met de HSV GHV Groene Hart en HSV Groot Rotterdam sedert tientallen jaren een samenwerking met een uitwisselingsverband (van viswateren). Zij staan bekend als de G3 (“Grote drie”) binnen de huidige Federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Zie lid 4 van dit artikel.
  3. Genoemde drie verenigingen hebben een stichting opgericht, t.w. Sportvisserij-combinatie Zuid-Holland. Via deze weg wordt o.m. een gezamenlijke Lijst van Viswateren uitgegeven.
  4. De drie verenigingen zijn aangesloten bij de federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland deze is ontstaan door fusie van de voormalige hengelsportfederaties De Randstad, De Maas, Delta en Oost-Brabant.
  5. Sportvisserij Zuidwest Nederland is lid van Sportvisserij Nederland en aangesloten bij NOC*NSF. De tweede, genoemde organisatie geeft – met mede-inbreng van de andere regionale federaties – een landelijke, gezamenlijke lijst van viswateren uit.
  6. Internationaal is Sportvisserij Nederland georganiseerd binnen de European Anglers Alliance (EAA) voor belangenbehartiging op Europees niveau.

Slotbepalingen.

Artikel 29.

Het is leden niet toegestaan om, tijdens enig verenigingsverband over politiek en/of godsdienst te spreken of op welke wijze dan ook hiervoor propaganda te maken.

Artikel 30.

  1. De leden zijn verplicht hun bewijs van lidmaatschap (de “VISpas”) alsmede de lijsten van viswateren in papieren witgele boekje of digitale versie, als omschreven in artikel 3 van dit reglement te tonen aan de daartoe door het bestuur bevoegd verklaarde personen zoals  verenigingscontroleurs.
  2. Bij het vaststellen van een overtreding kunnen de visdocumenten, zoals hiervoor in artikel 3 van dit reglement omschreven, worden ingehouden.
  3. Het bestuur bepaalt, of en wanneer de visdocumenten, zoals hiervoor in artikel 3 van dit reglement omschreven, aan het betreffende lid zullen worden teruggegeven.

Artikel 31.

De vereniging aanvaardt, behoudens aansprakelijkheid ingevolge de Wet, geen aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel van welke aard ook aan één of meerdere leden c.q. bestuursleden, voor schade aan eigendommen van leden of bestuursleden door diefstal, beschadiging of op enig andere wijze. Tenzij als gevolg van het uitoefenen van werkzaamheden ten behoeve van en in het belang de vereniging en het bestuur hiertoe opdracht heeft verstrekt.

Artikel 32.

Fishingkidz SVBD

Jeugd is een kwetsbare groep, die zorgvuldig moet worden beschermd tegen ongewenst gedrag. De leden van de jeugdcommissie en alle andere vrijwilligers die actief zijn met jeugdactiviteiten worden daarom zorgvuldig geselecteerd. Zij zijn verplicht een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) aan te vragen. Deze dient tenminste elke drie jaar opnieuw te worden aangevraagd en aan de secretaris van de vereniging overlegd te worden. Tenslotte wordt alle vrijwilligers die actief zijn met jeugd, gevraagd de bijlage  de “Gedragscode (vrijwillige) medewerkers” te lezen, ondertekenen en per email in te leveren bij de secretaris.

Artikel 33.

Leefnetbeleid

De wedstrijdvisserij heeft tot hun beschikking een leefnetbeleid dat ook voorziet in het gebruik het   buiten de wedstrijden. Houd men bij controle zich niet aan de regels leefnetbeleid wordt de registratie ingetrokken en vindt er een automatische schorsing van een jaar leefnetgebruik buiten de wedstrijden plaats.

Voor verweer zie statuten Artikel 11 – Sancties en Straffen lid 1 t/m 6.

Artikel 34.

In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur, een en ander voor zover de wet of de statuten niet anders bepalen.

Vastgesteld bij besluit van de Algemene Vergadering op 16 mei 2023 .   te Vlaardingen.

T. Stremme,                                 D.J Wilhelm,                                W. Bakhuizen,

Voorzitter                                     Secretaris                                     Penningmeester

Bijlage A.

Sportvisserij Gedragscode welzijn vis.

Gebaseerd op de ‘Code of practice for recreational fisheries’ van de EIFAC/FAO.

Deze gedragscode is opgenomen in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren, aldus besloten tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Sportvissen is een activiteit waar levende dieren bij betrokken zijn. Het welzijn van vissen kan ten gevolge van het vangen, onthaken en terugzetten van vis bij onzorgvuldig handelen negatief worden beïnvloed. Beschadigingen en/of stress kunnen het gevolg zijn. Sportvissers zijn daarom verplicht met zorg en respect met de vissen om te gaan.

1.           Wees ervan bewust dat gevangen vissen (dood of levend) gevaarlijke visziektes kunnen verspreiden. Zet een gevangen vis daarom alleen terug in het water waar deze is gevangen.

2.           Zet een vis direct, zorgvuldig en in hetzelfde water terug.

3.           Het materiaal dient geschikt te zijn voor de te vangen vis (formaat, soort). Zorg bij het vissen dat:

4.           de haak niet wordt geslikt;

5.           de vis alleen in de bek wordt gehaakt:

6.           de lijn niet breekt;

7.           de dril zo kort mogelijk duurt;

8.           verwondingen zoveel mogelijk worden voorkomen.

9.           De vis dient voorzichtig te worden geland en dient tijdens het onthaken goed te worden vastgehouden zonder echter in de vis te knijpen.

10.        De kieuwgreep: een diervriendelijke en veilige manier om een snoek of snoekbaars te onthaken.

11.        Zoutwater vissen die voor eigen consumptie zijn bestemd moeten -liefst vóór het onthaken- worden gedood door een stevig klap op de kop. Dit dient bij voorkeur te gebeuren met een priest of ander daarvoor geschikt zwaar voorwerp, waarna direct de kieuwbogen kunnen worden doorgesneden.

12.        Vissen mogen alleen levend worden bewaard in geschikte leefnetten overeenkomstig de leefnetcode van Sportvisserijbelangen Delfland, in een geschikte bun e.d., die voldoende ruimte en zuurstof bieden.

13.        Vissen met levende aasvis is in Nederland verboden. Bij gebruik van aasvissen voor het vissen op roofvis, dienen deze vóór bevestiging aan de haak te worden gedood met een klap op de kop.

14.        Tijdens viswedstrijden dient te worden voorkomen dat de gevangen vis tijdens het wegen en terugzetten wordt beschadigd. Zorg ervoor dat er voldoende weegpunten aanwezig zijn, vermijd te lange blootstelling aan lucht en zet de vis zo dicht mogelijk bij de plek terug waar deze is gevangen.

15.        Zet een gevangen vis in de best mogelijke conditie terug door:

16.        Zodanig te werk te gaan en middelen te gebruiken dat tijdens het binnenhalen, onthaken en/of terugzetten van de vis geen verwondingen.

17.        Aan de slijmlaag en organen van de vis worden veroorzaakt;

18.        Altijd over een hakensteker, een onthaaktang en geschikt landingsmiddel (bijv. schepnet) te beschikken;

19.        De tijd dat een vis uit het water is zo kort mogelijk te houden;

20.        Een vis alleen met natgemaakte handen aan te raken;

21.        De vis bij voorkeur in het water te onthaken;

22.        Het contact met de kieuwen en ogen van de vis te vermijden;

23.        Bij het vissen op roofvis altijd een kniptang voor (meertandige) haken mee te nemen.

24.        Bij het onthaken van grote vissen (karper en snoek) altijd een onthaakmat te gebruiken;

25.        Bij diepgehaakte vissen de lijn zo dicht mogelijk bij de haak door te knippen en daarna de vis weer terug te zetten, mits verwacht wordt dat de vis dit overleeft;

26.        Ernstig gewonde vissen niet terug te zetten, direct te doden en mee te nemen naar huis;

27.        Niet op zodanige dieptes te vissen, dat vissen door het drukverschil beschadigd raken;

28.        Niet tijdens de paaitijd op roofvis te vissen;

29.        De gevangen vis zo snel mogelijk voorzichtig in hetzelfde water terug te zetten;

30.        Indien nodig de vis bij het terugzetten te ondersteunen, totdat deze in staat is om op eigen kracht weg te zwemmen.

31.        Ruim na een visdag lijnen en andere rommel op. Achtergelaten vislijnen en haken kunnen veel schade aanrichten.

Bijlage B.

Omgangsregels SVBD.

Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze vereniging alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.

Wij vragen van alle vrijwilligers, (medewerkers) en leden, maar ook andere bezoekers (bijvoorbeeld ouders van jeugdleden) dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.

Sportvisserijbelangen Delfland.

Gedragscode (vrijwillige) medewerkers 1 van 2.

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige leden of deelnemers aan de activiteiten van de vereniging zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als de troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden.

Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle

Situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als vereniging voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode

opgesteld.

De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en

veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel

grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid

dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen.

Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

De gedragsregels voor(vrijwillige) medewerkers:

Gedragscode (vrijwillige) medewerkers 2 van 1.

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid.

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden.

De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Deze gedragscode is vastgesteld door de bestuur van Sportvisserijbelangen Delfland ALV SVBD

Ondertekend en in te leveren bij de secretaris van de vereniging.

Bestuurslid en jeugd coördinator,                                                 vrijwilliger – medewerker,

G. van Alphen Gerco).                                                                       Adres        ……………………………………

                                                                                                                                   ……………………………………

Telefoon: