Skip to main content

Auteur: Jack Holleman

Uitslag Memoriamwedstrijd Piet van der Burg 13 mei 2023

Uitslag Memoriamwedstrijd Piet van der Burg 13 mei 2023
eindnaam gewichtkantnr 
1Martin Groenendijk sr17202 
2Jack Holleman9001 
3Mart van Zanten87010 
4Ronald de Goede7304 
5John Pfaff7109 
7Henk van Rutten70012 
8Jasper v/d Burg6703 
8Martin Groenendijk jr67011 
10Wim Brons05 
10Joeri Schenk07 
10Aad Greeve08 

Algemene wedstrijdregels 2024 afdeling de ruischvoorn

logo De Ruischvoorn

De leden worden geacht in het bezit te zijn van een geldige vispas (bewijs van lidmaatschap SVBD) en de Landelijke & Federatieve Lijst van Viswateren of de app en deze documenten bij controle te kunnen tonen aan de waterkant.

Uitzetten wordt gedaan door de wedstrijdcommissie.

De locatie van uw visplaats wordt door loting voor de wedstrijd bepaald; loting geschiedt onder toezicht van de wedstrijdcommissie.

Het begin en einde van de wedstrijd wordt kenbaar gemaakt d.m.v. een geluidssignaal.
U mag voor het startsignaal uw hengels in orde brengen, maar pas voeren na het startsignaal.

Het is toegestaan om bij aanvang van de wedstrijd 1 x zwaar te voeren. Na- en/of bijvoeren geschiedt met de grootte die 1 hand kan omvatten.
Alleen vis gehaakt voor het eindsignaal telt.

Meerval, steur, paling, snoek en snoekbaars tellen niet mee. Het in bezit hebben en ter weging aanbieden van beschermde vissoorten en/of vissoorten waarvoor een gesloten tijd geldt is eveneens verboden. Indien deze vissoorten eventueel worden gevangen, dienen deze onmiddellijk te worden teruggezet. Bij overtreding volgt diskwalificatie.

U mag tijdens de wedstrijden slechts gebruik maken van 1 hengel naar keuze, wel mag u meerdere hengels gereed hebben om te wisselen. Tevens mag u maar 1 lijn in het water hebben en maar 1 hengel boven het water hebben. Het bijcuppen van aas en/of voer met een extra vaste hengel en het bijvoeren met een extra hengel (wat voor type dan ook) terwijl u al een hengel met lijn in het water heeft, is niet toegestaan.

U dient zoveel mogelijk recht voor u uit te vissen en wanneer dit niet mogelijk is of onduidelijk bij een oever die niet recht loopt ten opzichte van het water, overleg dan even met de wedstrijdleiding.

Als haakaas gelden de regels die vermeld zijn in uw visdocumenten. Het gebruik van gekleurde maden en Vers de Vase (muggenlarven) is in onze vereniging verboden.

U dient in het bezit zijn van een wettelijk goedgekeurd leefnet. (binnen de normen van Sportvisserij Nederland). In de praktijk komt dit neer op een fijnmazig net van minimaal 3 meter lengte en minimaal 40 cm diameter.

Plaats uw leefnet op dusdanige wijze dat de vis zoveel mogelijk bewegingsvrijheid heeft.           Max inhoud leefnet 20 kilo.

De weegploeg  komt na afloop bij u langs, wacht geduldig bij uw stek.
Wacht met het ophalen van het leefnet tot de weegploeg u het teken geeft dat uw vangst gewogen kan worden. Vis die op een andere wijze ter weging wordt aangeboden (bijvoorbeeld vanuit een emmer terwijl het leefnet al op de kant ligt te drogen), telt niet en kan leiden tot diskwalificatie vooral als het welzijn van de vis in het geding is.

Alleen levende vis telt.

Gevangen vis dient op een weidelijke manier behandeld en teruggezet te worden.

Het is verboden om overgebleven voer na afloop van de wedstrijd in het water te gooien of op de oever achter te laten.

Laat te allen tijde uw stek schoon achter. Ook achtergelaten voorwerpen van voorgangers dient u te verwijderen, voor zover mogelijk.

Wanneer U niet aanwezig kan zijn op de geplande wedstrijddag, laat u dit dan bijtijds weten aan de wedstrijdcommissarissen.

Wees voor alle wedstrijden op tijd aanwezig op de desbetreffende verzamellocatie.

. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.3

Selectiewedstrijden 2023

Ook in 2023 organiseert Sportvisserij Zuidwest Nederland weer selectiewedstrijden voor de verschillende nationale kampioenschappen. Hieronder staan de data en de parcoursen van de wedstrijden.Ook dit jaar kunnen deelnemers zich individueel opgeven via onze webwinkel. Het hoeft dus niet meer via de secretaris te lopen. Uiteraard kan de secretaris wel de aanmeldingen binnen zijn vereniging verzamelen en dan iedereen in één keer opgeven via de webwinkel.

Kijk voor een overzicht van alle wedstrijden in onze wedstrijd agenda. Reglementen, richtlijnen en uitslagen zullen daar bij de desbetreffende wedstrijd geplaatst worden.

Lood inleveren voor alternatief

Inruilactie vislood van start

11 november 2023

Vanaf maandag 4 april kunnen hengelsporters in het beheergebied van Delfland drie stuks vislood gratis inruilen voor een milieuvriendelijk alternatief. Dit is een van de acties die Hengelsportvereniging Sportvisserijbelangen Delfland (SVDB) en Delfland nemen om het gebruik van vislood uit te bannen. Hoogheemraad Marcel Belt: “Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water. Lood in het water hoort daar natuurlijk niet bij.

Vislood is een product dat in het milieu terecht komt als lood loslaat/loskoppelt van het vistuig of het vistuig zelf beschadigd raakt. Omdat er in Nederland veel gevist wordt en dit deels op vaste stekken gebeurt, hoopt het verloren lood zich lokaal op. Een ophoping van zware metalen, zoals lood, in het milieu kan zeer onwenselijke effecten op aquatische evertebraten, vissen en andere wilde dieren hebben.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat lood verschillende vormen kent en dat vooral het opgeloste lood voor het milieurisico zorgt. Evertebraten worden blootgesteld aan de opgeloste lood concentraties terwijl vissen en andere dieren het vislood ook kunnen binnenkrijgen tijdens het zoeken naar voedsel. De stichting Gezond Water heeft de Wetenschapswinkel gevraagd of het mogelijk is te onderzoeken welke risico’s dergelijk lood met zich mee kunnen brengen voor het aquatische zoetwatermilieu in Nederland.

Uit beschikbare gegevens van diverse meetlocaties blijkt volgens de onderzoekers dat het jaarlijks gemiddelde in heel Nederland onder de milieukwaliteitseis (JG-MKE) van 1,2 µg/L vrij-opgelost lood ligt, slechts sporadisch is een gemeten waarde boven de 1,2 µg/L gerapporteerd. Bovendien blijkt de giftigheid van lood afhankelijk van enkele watercondities, zoals zwevende stof in de waterkolom, water hardheid, en pH.

Een dosis-effect relatie is onderzocht met waterslakjes, met 4 verschillende dichtheden van 3 mm splitlood (0, 4, 20, 100 loodjes per pot met 1 liter water) zowel met als zonder laagje van 2 cm fijn sediment. De waterslak Physella acuta ondervond geen effecten van lood op sterfte, maar in vergelijking met de controle groep was de groei van de slakken significant lager bij 4 loodjes per pot met 1 liter water met sediment.

De conclusie van de onderzoekers is dat het realistische risico voor waterdieren van opgelost lood dat vrijkomt uit vislood in Nederlandse watersystemen nog lastig in te schatten is. Hiervoor is meer inzicht nodig in bijvoorbeeld de looddichtheid op populaire vislocaties, de mate waarin het vislood aan de sedimentoppervlakte ligt, de verdunningsfactor (doorstroomsnelheid), de sedimentatie snelheid van zwevende deeltjes (afdekking lood), en invloed van baggeren.

Een deel van de sportvissers gebruikt nog lood als verzwaring en als werpgewicht. Als de visser zijn lood verliest, blijft het achter in het water. Lood is een zeer zorgwekkende stof die schadelijk is voor de gezondheid en niet thuishoort in het water. In de Green Deal Sportvisserij Loodvrij werken Sportvisserij Nederland, de Rijksoverheid, Natuurmonumenten, de waterschappen en brancheorganisatie Dibevo samen om lood in de hengelsport te stoppen.

Hengelsportvereniging SVBD heeft in dat kader besloten om vanaf 1 januari 2022 al het vislood zwaarder dan 50 gram te verbieden en dit stapsgewijs af te bouwen naar 10 gr in 2025 en nul in 2027. Recent is een eerste gebied van 65 hectare ingesteld waar helemaal niet meer met lood gevist mag worden. Daar houdt de vereniging zelf toezicht op.

Voor de waterbewuste hengelsporter zijn milieuvriendelijke alternatieven verkrijgbaar van materialen zoals: beton, steen, composiet en staal. Door over te gaan op deze alternatieven beschermen hengelsporters het leven in en rond het water, dus ook de vis! Voorzitter van de SVBD Theo Stremme nodigde hoogheemraad Marcel Belt uit bij een van de omruilpunten.

Theo: “Veel van onze leden vissen allang loodvrij. Maar sommige hengelsporters vinden het lastig om te breken met een oude gewoonte. De inruilactie moet juist hen een zetje geven, zodat ze kunnen zien en ervaren dat er voldoende goede alternatieven zijn. Wij hengelsporters houden natuurlijk veel van het water en de natuur en door te stoppen met lood nemen wij ook verantwoordelijkheid voor de waterkwaliteit.”

Marcel Belt: “Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water. Lood in het water hoort daar natuurlijk niet bij. Ik ben blij dat veel hengelsporters om die reden al kiezen voor milieuvriendelijke alternatieven. Delfland draagt bij aan deze inruilactie om te stimuleren dat het gebruik van lood helemaal wordt uitgebannen.”

Het vislood kan op vertoon van je vispas worden ingeruild bij zes hengelsportwinkels in ons gebied. Er zijn in totaal 15.000 stuks alternatief gewicht beschikbaar. Voor meer informatie kijk op de website van je vereniging of van die van de SVBD.

Het bestuur.