Skip to main content

Algemene wedstrijdregels 2024 afdeling de ruischvoorn

logo De Ruischvoorn

De leden worden geacht in het bezit te zijn van een geldige vispas (bewijs van lidmaatschap SVBD) en de Landelijke & Federatieve Lijst van Viswateren of de app en deze documenten bij controle te kunnen tonen aan de waterkant.

Uitzetten wordt gedaan door de wedstrijdcommissie.

De locatie van uw visplaats wordt door loting voor de wedstrijd bepaald; loting geschiedt onder toezicht van de wedstrijdcommissie.

Het begin en einde van de wedstrijd wordt kenbaar gemaakt d.m.v. een geluidssignaal.
U mag voor het startsignaal uw hengels in orde brengen, maar pas voeren na het startsignaal.

Het is toegestaan om bij aanvang van de wedstrijd 1 x zwaar te voeren. Na- en/of bijvoeren geschiedt met de grootte die 1 hand kan omvatten.
Alleen vis gehaakt voor het eindsignaal telt.

Meerval, steur, paling, snoek en snoekbaars tellen niet mee. Het in bezit hebben en ter weging aanbieden van beschermde vissoorten en/of vissoorten waarvoor een gesloten tijd geldt is eveneens verboden. Indien deze vissoorten eventueel worden gevangen, dienen deze onmiddellijk te worden teruggezet. Bij overtreding volgt diskwalificatie.

U mag tijdens de wedstrijden slechts gebruik maken van 1 hengel naar keuze, wel mag u meerdere hengels gereed hebben om te wisselen. Tevens mag u maar 1 lijn in het water hebben en maar 1 hengel boven het water hebben. Het bijcuppen van aas en/of voer met een extra vaste hengel en het bijvoeren met een extra hengel (wat voor type dan ook) terwijl u al een hengel met lijn in het water heeft, is niet toegestaan.

U dient zoveel mogelijk recht voor u uit te vissen en wanneer dit niet mogelijk is of onduidelijk bij een oever die niet recht loopt ten opzichte van het water, overleg dan even met de wedstrijdleiding.

Als haakaas gelden de regels die vermeld zijn in uw visdocumenten. Het gebruik van gekleurde maden en Vers de Vase (muggenlarven) is in onze vereniging verboden.

U dient in het bezit zijn van een wettelijk goedgekeurd leefnet. (binnen de normen van Sportvisserij Nederland). In de praktijk komt dit neer op een fijnmazig net van minimaal 3 meter lengte en minimaal 40 cm diameter.

Plaats uw leefnet op dusdanige wijze dat de vis zoveel mogelijk bewegingsvrijheid heeft.           Max inhoud leefnet 20 kilo.

De weegploeg  komt na afloop bij u langs, wacht geduldig bij uw stek.
Wacht met het ophalen van het leefnet tot de weegploeg u het teken geeft dat uw vangst gewogen kan worden. Vis die op een andere wijze ter weging wordt aangeboden (bijvoorbeeld vanuit een emmer terwijl het leefnet al op de kant ligt te drogen), telt niet en kan leiden tot diskwalificatie vooral als het welzijn van de vis in het geding is.

Alleen levende vis telt.

Gevangen vis dient op een weidelijke manier behandeld en teruggezet te worden.

Het is verboden om overgebleven voer na afloop van de wedstrijd in het water te gooien of op de oever achter te laten.

Laat te allen tijde uw stek schoon achter. Ook achtergelaten voorwerpen van voorgangers dient u te verwijderen, voor zover mogelijk.

Wanneer U niet aanwezig kan zijn op de geplande wedstrijddag, laat u dit dan bijtijds weten aan de wedstrijdcommissarissen.

Wees voor alle wedstrijden op tijd aanwezig op de desbetreffende verzamellocatie.

. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.3