Skip to main content

Algemene ledenvergadering SVBD 2024

Algemene ledenvergadering SVBD (Sportvisserijbelangen Delfland)

Het bestuur van Sportvisserijbelangen Delfland nodigt U hierbij uit tot het bijwonen van haar Algemene Ledenvergadering op DINSDAG 14 MEI 2024. AANVANG: 20.00 UUR.
De vergadering zal worden gehouden PVV De Kulk, Watersportweg 38, 3138 HD te Vlaardingen.

Parkeren kunt u op het eigen parkeerterrein.

AGENDA

 1. 01  Opening.
 2. 02  Vaststellen van de agenda.
 3. 03  Notulen van de op 26 september 2023 gehouden Algemene Ledenvergadering.
 4. 04  Ingekomen stukken.
 5. 05  Bestuursmededelingen.
 6. 06  Verkiezing bestuur/verkiezing Kascommissie.
 7. 07  Financieel verslag 2023 / verslag Kascommissie.
 8. 08  Begroting 2024/ Raming 2025 / Vaststellen contributie 2025.
 9. 09  Jaarverslag 2023 SVBD, opgesteld door de secretaris.

Pauze.

 1. 10  Ontwikkelingen Vispas inbreng viswater Landelijke lijst.
 2. 11  Besprekingviswater/viswaterbeheer/jeugd/Magazine/website/KarperCommissie.
 3. 12  Wat verder ter tafel komt/Rondvraag.
 4. 13  Sluiting.

Toelichting punt 06

Aftredend zijn de heren M. van der Ham en T. Pasterkamp.
Deze bestuursleden hebben te kennen gegeven zich herkiesbaar te stellen.

De Kascommissie bestaat uit de heren W. Bakhuizen, John in ’t Veld en Theo ‘t Hart.
De heer Theo ‘t Hart is aftredend. Eventuele tegenkandidaten en/of nieuwe kandidaten kunnen zich tot 10 dagen voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering aanmelden bij het secretariaat.

page8image60816208

Wilt u de vergadering bijwonen dan graag aanmelden bij secretaris@svbdelfland.nl Wees welkom.

Het bestuur SVBD