Skip to main content

Algemene ledenvergadering 2023

dinsdag 16 mei 2023

ALGEMENE  LEDENVERGADERING SPORTVISSERIJBELANGEN  DELFLAND

Het bestuur van Sportvisserijbelangen Delfland nodigt U hierbij uit tot het bijwonen van haar Algemene Ledenvergadering op dinsdag 16 mei 2023. Aanvang: 20.00 uur. De vergadering zal worden gehouden PVV De Kulk, Watersportweg 38, 3138 HD te Vlaardingen.

Parkeren kunt u op het eigen parkeerterrein.

AGENDA

01        Opening.

02        Vaststellen van de agenda.

03        Notulen van de op 27 september 2022 gehouden Algemene Ledenvergadering.

04        Ingekomen stukken.

05        Bestuursmededelingen.

06        Verkiezing bestuur/verkiezing Kascommissie.

07        Financieel verslag 2022 / verslag Kascommissie.

08        Begroting 2023/ Raming 2024 / Vaststellen contributie 2024 .

09        Jaarverslag 2022 SVBD, opgesteld door de secretaris.

            Pauze.

10        Ontwikkelingen Vispas inbreng viswater Landelijke lijst.

11        Bespreking viswater/viswaterbeheer/jeugd/Magazine/website/Karper Commissie.

12        Wat verder ter tafel komt/Rondvraag.

13        Sluiting.

Toelichting punt 06.

Aftredend zijn de heren J. Holleman, D.J. Wilhelm, G. van Alphen en R. Jongenotter. Deze bestuursleden hebben te kennen gegeven zich herkiesbaar te stellen.

De Kascommissie bestaat uit de heren W. Bakhuizen, Theo t’ Hart en John in het Veld. De heer Theo t’ Hart is aftredend. Eventuele tegenkandidaten en/of nieuwe kandidaten kunnen zich tot 10 dagen voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering aanmelden bij het secretariaat.

Wilt u de vergadering bijwonen dan graag aanmelden bij secretaris@svbdelfland.nl Wees welkom.