Skip to main content

!! Extra Algemene Ledenvergadering !! dinsdag 26 september 2023

Extra Algemene Ledenvergadering Sportvisserijbelangen Delfland

Het bestuur van Sportvisserijbelangen Delfland nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de extra Algemene Ledenvergadering op DINSDAG 26 SEPTEMBER 2023, AANVANG: 20.00 UUR.

De vergadering zal worden gehouden in het WestCord Hotel, Olaf Palmestraat 2, 2616 LM Delft (rechts van IKEA). Parkeren kunt u op het parkeerterrein van het hotel.

AGENDA

  1. Opening
  2. Vaststellen van de agenda
  3. Notulen van de op 16 mei 2023 gehouden Algemene Ledenvergadering
  4. Ingekomen stukken
  5. Bestuursmededelingen
  6. Aanpassingen Huishoudelijk Reglement
  7. Ontwikkelingen VISpas en federatie SZWN
  8. Verenigingspas SVBD, tweede lidmaatschap Sportvisserij Nederland
  9. Wat verder ter tafel komt/rondvraag.
  10. Sluiting

Vergaderstukken zijn opvraagbaar bij het secretariaat en aanwezig op vergadering. Het huishoudelijk reglement staat reeds op de website www.svbdelfland.nl op de pagina van het secretariaat.
Wilt u de vergadering bijwonen, dan graag aanmelden bij secretaris@svbdelfland.nl
Wees welkom, kom wel.

Het bestuur SVBD