Uitslag 1e wedstrijd zaterdag 28 maart 2015,     Foppeplas
Wed1 gr. Naam
1 78390 R. Jongenotter
1 78390 P. van Rijn
2 16800 W. Middendorp
2 16800 D. Braber
3 13400 J. Boonstra
3 13400 H. Persoon
4 10960 A. Smit
4 10960 H. Storm
5 6500 P. van Nieuwkerk
5 6500 L. van Nieuwkerk
6 6100 A. v/d Kaaij
6 6100 W. Thoen
7 5500 J. Lemmens
7 5500 E. van Dijk
8 5100 G. Van Koppen
8 5100 L. v/d Sman
9 3400 P.Koornneef
9 3400 A. v/d Bos
10 2250 B. Loos
10 2250 K. Kaman
11 1410 P. Lagas
11 1410 A. Bewier
12 1150 F. Canten
12 1150 J. Zuurmond
13 0 A. Eberwijn jr.
13 0 A. Eberwijn sr.
Uitslag 2e wedstrijd zaterdag 25 April 2015,    Oude Meer
1 33600 W. Thoen
1 33600 A. v/d Kaaij
2 19700 K. Kaman
2 19700 B. Loos
3 18810 G. Van Koppen
3 18810 T. Ten Have
4 17540 A. Smit
4 17540 H. Storm
5 16480 P.Koornneef
5 16480 A. v/d Bos
6 16320 F. Canten
6 16320 J. Zuurmond
7 13850 A. Eberwijn jr.
7 13850 A. Eberwijn sr.
8 13460 J. Lemmens
8 13460 E. van Dijk
9 12700 L. v/d Sman
9 12700 W. Middendorp
10 8550 P. van Rijn
10 8550 L. van Nieuwkerk
11 5670 J. Boonstra
11 5670 H. Persoon
Uitslag 3e wedstrijd zaterdag 9 Mei 2015,    Hank
1 59430 P. van Nieuwkerk
1 59430 L. van Nieuwkerk
2 6920 G. Van Koppen
2 6920 T. Ten Have
3 4920 A. Smit
3 4920 H. Storm
4 4350 P.Koornneef
5 4220 W. Thoen
5 4220 F. Canten
6 2680 K. Kaman
6 2680 L. v/d Sman
7 350 J. Boonstra
7 350 H. Persoon
7 350 W. Middendorp
7 350 D. Braber
9 0 H. Endhoven
9 0 H. Bijl
9 0 J. Lemmens
9 0 E. van Dijk
Uitslag 4e wedstrijd zaterdag 23 Mei 2015,    Hank
1 107680 A. Smit
1 107680 H. Storm
2 53750 A. Eberwijn sr.
2 53750 A. Eberwijn jr.
3 42250 J. Lemmens
3 42250 E. van Dijk
4 37050 L. van Nieuwkerk
4 37050 F. Canten
5 15400 G. Van Koppen
5 15400 T. Ten Have
6 14690 R. Jongenotter
6 14690 P. van Rijn
7 13360 K. Kaman
7 13360 B. Loos
8 11440 L. v/d Sman
9 10700 J. Boonstra
9 10700 H. Persoon
10 9010 W. Thoen
10 9010 A. v/d Kaaij
11 6930 W. Middendorp
11 6930 D. Braber
12 1700 P.Koornneef
12 1700 A. v/d Bos
Uitslag 5e wedstrijd zaterdag 6 Juni  2015,    Nieuwkoop
1 19700 G. Van Koppen
1 19700 T. Ten Have
2 18250 W. Middendorp
2 18250 D. Braber
3 7000 P. Lagas
3 7000 A. Bewier
4 5000 W. Thoen
4 5000 A. v/d Kaaij
5 4570 P. van Rijn
5 4570 P.Koornneef
6 2930 K. Kaman
6 2930 B. Loos
7 2135 L. v/d Sman
8 1890 J. Boonstra
8 1890 H. Persoon
9 1780 P. van Nieuwkerk
9 1780 L. van Nieuwkerk
10 1760 F. Canten
10 1760 J. Zuurmond
Uitslag 6e wedstrijd zaterdag 20 Juni  2015,    Nieuwkoop
1 47200 H. Endhoven
1 47200 H. Bijl
2 39720 J. Boonstra
2 39720 H. Persoon
3 26250 P. van Nieuwkerk
3 26250 L. van Nieuwkerk
4 25010 W. Middendorp
4 25010 D. Braber
5 17300 W. Thoen
5 17300 A. v/d Kaaij
6 13210 R. Jongenotter
6 13210 P. van Rijn
7 9500 G. Van Koppen
7 9500 T. Ten Have
8 8060 F. Canten
8 8060 J. Zuurmond
9 7910 A. Eberwijn sr.
9 7910 A. Eberwijn jr.
10 7850 A. Smit
10 7850 H. Storm
11 5760 K. Kaman
11 5760 B. Loos
12 5550 J. Lemmens
12 5550 E. van Dijk
13 4900 P.Koornneef
13 4900 A. v/d Bos
14 4620 P. Lagas
14 4620 A. Bewier
Uitslag 7e wedstrijd zaterdag 18 juli  2015,    Nieuwkoop
1 80200 P. Lagas
1 80200 A. Bewier
2 55370 R. Jongenotter
2 55370 P. van Rijn
3 53910 P. van Nieuwkerk
3 53910 L. van Nieuwkerk
4 46400 F. Canten
4 46400 J. Zuurmond
5 42020 W. Middendorp
5 42020 D. Braber
6 41450 G. Van Koppen
6 41450 T. Ten Have
7 26500 A. Eberwijn sr.
7 26500 A. Eberwijn jr.
8 23500 H. Endhoven
8 23500 L. v/d Sman
9 19333 W. Thoen
10 14230 J. Lemmens
10 14230 E. van Dijk
11 14000 K. Kaman
11 14000 B. Loos
12 13630 A. Smit
12 13630 H. Storm
13 12750 J. Boonstra
13 12750 H. Persoon
14 9160 P.Koornneef
14 9160 A. v/d Bos
Uitslag 8e wedstrijd zaterdag 15 Aug. 2015,    Langeraar
1 19500 P. Lagas
1 19500 A. Bewier
2 14100 H. Endhoven
2 14100 H. Bijl
3 11440 W. Middendorp
3 11440 D. Braber
4 11400 G. Van Koppen
4 11400 T. Ten Have
5 10500 K. Kaman
5 10500 B. Loos
6 8250 P.Koornneef
6 8250 A. v/d Bos
7 6740 A. Smit
7 6740 H. Storm
8 6660 L. v/d Sman
8 6660 L. van Nieuwkerk
9 6450 F. Canten
9 6450 J. Zuurmond
10 5750 R. Jongenotter
10 5750 P. van Rijn
11 5440 J. Boonstra
11 5440 H. Persoon
12 4870 A. Eberwijn sr.
12 4870 A. Eberwijn jr.
13 3100 J. Lemmens
13 3100 E. van Dijk
14 3030 W. Thoen
14 3030 A. v/d Kaaij
Uitslag 9e wedstrijd donderdag 10 Sept. 2015,Foppeplas
1 168770 R. Jongenotter
1 168770 P. van Rijn
2 70150 A. Smit
2 70150 H. Storm
3 40206 H. Endhoven
3 40206 H. Bijl
4 13530 P.Koornneef
4 13530 A. v/d Bos
5 10400 J. Lemmens
5 10400 E. van Dijk
6 9840 G. Van Koppen
7 9050 K. Kaman
7 9050 B. Loos
8 8700 W. Middendorp
8 8700 D. Braber
9 8225 W. Thoen
9 8225 A. v/d Kaaij
10 7000 J. Boonstra
10 7000 H. Persoon
11 6740 F. Canten
11 6740 P. Smit
12 6560 P. van Nieuwkerk
12 6560 L. van Nieuwkerk
13 4880 P. Lagas
Uitslag 10e wedstrijd zaterdag 10 Okt. 2015,Nieuwkoop
1 43700 W. Middendorp
1 43700 D. Braber
2 30240 H. Endhoven
2 30240 H. Bijl
3 14160 P. Lagas
3 14160 L. v/d Sman
4 13800 G. Van Koppen
4 13800 T. Ten Have
5 13600 J. Boonstra
5 13600 H. Persoon
6 13500 W. Thoen
6 13500 A. v/d Kaaij
7 11700 A. Eberwijn sr.
7 11700 A. Eberwijn jr.
8 8830 R. Jongenotter
8 8830 P. van Rijn
9 8430 P. van Nieuwkerk
9 8430 L. van Nieuwkerk
10 7730 A. Smit
10 7730 H. Storm
11 6200 P.Koornneef
11 6200 A. v/d Bos
12 5900 J. Lemmens
12 5900 E. van Dijk
13 3000 F. Canten
13 3000 J. Zuurmond
14 2020 K. Kaman
14 2020 B. Loos
Uitslag nacht wedstrijd 3/4 Juli
1 54600 W.Thoen-P.Koornneef
2 29150 P.Smit-J.Klein
3 28900 R.Jongenotter-A.Eberwijn .jr
4 23700 J.Boonstra-H.Persoon
5 14060 A.Smit-J.Lemmens
6 1150 L.v.Nieuwkerk-H.v.Nieuwkerk
7 1000 P.v.Nieuwkerk-Cor
Uitslag 1e kantwedstrijd, zaterdag 4 April,    ringvaart
J. Boonstra 18480 1
D. v/d Ende 5750 1
H. Oversloot 16680 2
D. Rozendaal 4290 2
B. Loos 15490 3
L. v. Nieuwkerk 3590 3
R. Jongenotter 14940 4
H. Endhoven 3550 4
P. Smit 10100 5
R. Reijnders 3270 5
A. v/d Wilk 9800 6
H. Bijl 2480 6
A. v/d Kaaij 7290 7
G. Pakvis 2030 7
F. Canten 1300 8
R. v Dijk 5380 8
H. v/d Berg 1150 9
J. Klein 4980 9
P. van Rijn 2910 10
G. Wessels 520 10
A. Smit 1680 11
C. Langenberg 440 11
J. Krabbendam 230 12
M. Langenberg 0 14
A. v/d Berg 0 14
J. Oversloot 0 14
Uitslag 2e kantwedstrijd, zaterdag 18 April, voornse kanaal
A. Smit 9430 1
R. Jongenotter 7740 1
R. Reijnders 7400 2
C. Chaigneau 4700 2
J. Krabbendam 5250 3
D. v/d Ende 4530 3
P. Smit 4930 4
A. v/d Kaaij 3330 4
F. Canten 3940 5
H. v/d Berg 2970 5
H. Bijl 3560 6
D. Rozendaal 2800 6
B. Loos 3240 7
R. v Dijk 2180 7
A. v/d Wilk 1940 8
M. Langenberg 1370 8
P. van Rijn 1660 9
J. Boonstra 1250 9
E v/d Wilk 1230 10
C. Langenberg 1040 10
L. v. Nieuwkerk 230 11
H. Oversloot 20 11
H. Endhoven 100 12
J. Klein 10 12
H Boel 100 13
A. v/d Berg 0 14
Uitslag 3e kantwedstrijd, zaterdag 2 Mei, voornse kanaal
A. Smit 28600 1
P. Smit 7040 1
H. Endhoven 28550 2
C. Chaigneau 6650 2
J. Krabbendam 22290 3
R. Jongenotter 6320 3
D. v/d Ende 18730 4
E v/d Wilk 5440 4
R. v Dijk 11300 5
F. Canten 3670 5
B. Loos 10240 6
A. v/d Wilk 3830 6
J. Klein 9260 7
A. v/d Kaaij 2840 7
P. van Rijn 8280 8
H Boel 1050 8
L. v. Nieuwkerk 6040 9
C. Langenberg 100 9
M. Langenberg 5020 10
A. v/d Berg 0 12
H. Bijl 0 12
R. Reijnders 0 12
H. Oversloot 0 13
Uitslag 4e kantwedstrijd, zaterdag 16 Mei, voornse kanaal
R. Jongenotter 8160 1
P. Smit 5660 1
J. Krabbendam 4040 2
J. Klein 3220 2
A. v/d Wilk 2580 3
B. Loos 1990 3
A. v/d Kaaij 1890 4
H. Endhoven 1880 4
R. Reijnders 1790 5
M. Langenberg 1300 5
H. v/d Berg 1200 6
D. v/d Ende 250 6
F. Canten 20 7
H Boel 20 7
A. Smit 20 7
H. Oversloot 0 12
H. Bijl 0 12
D. Rozendaal 0 12
A. v/d Berg 0 12
R. v Dijk 0 12
W. Middendorp 0 12
L. v. Nieuwkerk 0 12
Uitslag 5e kantwedstrijd, zaterdag 16 Mei,Ringvaart (koppel)
A. Smit 29290 1
G. Pakvis 29290 1
H. Oversloot 10710 1
D. v/d Ende 10710 1
H. v/d Berg 6590 2
P. Smit 6590 2
A. v/d Kaaij 4220 2
F. Canten 4220 2
P. van Rijn 3400 3
R. v Dijk 3400 3
B. Loos 2480 3
L. v. Nieuwkerk 2480 3
H. Bijl 3040 4
C. Chaigneau 3040 4
H Boel 1770 4
R. Reijnders 1770 4
D. Rozendaal 1860 5
J. Klein 0 7
R. Jongenotter 0 7
A. v/d Wilk 0 7
E v/d Wilk 0 7
Uitslag 6e kantwedstrijd, zaterdag 13 Juni,vlaardingsevaart
R. Jongenotter 8190 1
R. v Dijk 5750 1
H. Endhoven 4670 2
H. Bijl 4510 2
J. Krabbendam 3620 3
P. van Rijn 2350 3
D. Rozendaal 2220 4
B. Loos 2200 4
A. v/d Kaaij 2180 5
P. Smit 1800 5
J. Boonstra 1750 6
A. v/d Wilk 1130 6
F. Canten 1350 7
A. Smit 1050 7
J. Zuurmond 910 8
E v/d Wilk 770 8
M. Langenberg 370 9
H Boel 350 9
A. v/d Berg 280 10
L. v. Nieuwkerk 80 10
H. Oversloot 260 11
Uitslag 7e kantwedstrijd, zaterdag 27 Juni,Rotte
A. Smit 13360 1
F. Canten 7820 1
R. Reijnders 9120 2
H. Bijl 7490 2
H Boel 6900 3
B. Loos 6100 3
G. Pakvis 5500 4
H. Oversloot 5280 4
E v/d Wilk 5260 5
L. v. Nieuwkerk 2840 5
A. v/d Wilk 4310 6
W. Middendorp 2730 6
C. Langenberg 2040 7
C. Chaigneau 1940 7
P. van Rijn 1890 8
M. Langenberg 1270 8
J. Klein 1440 9
P. Smit 340 9
D. v/d Ende 1270 10
H. v/d Berg 410 10
Uitslag 8e kantwedstrijd, zaterdag 11 juli boonervliet
J. Krabbendam 7830 1
H. Endhoven 6400 1
A. v/d Wilk 5640 2
A. Smit 5150 2
F. Canten 4660 3
L. v. Nieuwkerk 3390 3
R. Jongenotter 4360 4
B. Loos 2600 4
J. Klein 2600 5
H. Bijl 3960 5
C. Langenberg 2460 6
P. van Rijn 2360 6
P. Smit 2150 7
R. Reijnders 1580 7
A. v/d Berg 1070 8
H Boel 1060 8
H. v/d Berg 940 9
J. Boonstra 860 9
Uitslag 9e kantwedstrijd, zaterdag 25 juli Vlaardingsevaart
H. Endhoven 3160 1
B. Loos 2900 1
A. Smit 2930 2
L. v. Nieuwkerk 2620 2
H. Bijl 2810 3
P. Smit 2100 3
F. Canten 2000 4
H. v/d Berg 1940 4
A. v/d Wilk 1600 5
J. Klein 1720 5
P. van Rijn 1030 6
D. Rozendaal 0 7
Uitslag 10e kantwedstrijd, zaterdag 8 Aug. Rotte
C. Chaigneau 25910 1
R. Reijnders 19480 1
E. v/d Wilk 10400 2
A. v/d Kaaij 9210 2
A. Smit 8040 3
B. Loos 6980 3
D. v/d Ende 5910 4
F. Canten 4800 4
C. Langenberg 4880 5
J. Klein 4710 5
P. Smit 4710 6
H. Endhoven 4680 6
P. van Rijn 4470 7
M. Langenberg 2330 7
H. Bijl 3910 8
L. v. Nieuwkerk 1820 8
A. v/d Wilk 3360 9
J. Boonstra 1170 9
J. Krabbendam 2620 10
H. Oversloot 2010 10
H Boel 170 11
H. v/d Berg 1550 11
A. v/d Berg 0 13
Uitslag 11e kantwedstrijd, zaterdag 22 Aug.voornsekanaal
R. Jongenotter 10750 1
E v/d Wilk 2030 1
H. Bijl 2710 2
J. Krabbendam 1600 2
A. v/d Kaaij 2090 3
A. Smit 1260 3
J. Klein 1550 4
H. Endhoven 840 4
P. van Rijn 1500 5
F. Canten 660 5
J. Boonstra 1420 6
B. Loos 560 6
H Boel 530 7
P. Smit 180 7
A. v/d Wilk 460 8
R. Reijnders 150 8
C. Langenberg 220 9
H. Oversloot 100 9
L. v. Nieuwkerk 130 10
R. v Dijk 0 11
Uitslag 12e kantwedstrijd, zaterdag 5 Sep. Wollebrand
J. Boonstra 40730 1
D. v/d Ende 40730 1
B. Loos 12400 1
M. Langenberg 12400 1
H. Bijl 19880 2
R. v Dijk 19880 2
A. v/d Wilk 11270 2
H. Endhoven 11270 2
F. Canten 16160 3
A. Smit 16160 3
L. v. Nieuwkerk 6620 3
R. Reijnders 6620 3
P. van Rijn 3450 4
H Boel 3450 4
C. Langenberg 3780 4
H. v/d Berg 3780 4
H. Oversloot 3320 5
A. v/d Berg 3320 5
P. Smit 2840 5
J. Krabbendam 2840 5
Uitslag 13e kantwedstrijd, zaterdag 26 Sep. Noord Hollands kanaal
R. Reijnders 10320 1
H. Bijl 6170 1
B. Loos 6560 2
H. Endhoven 5760 2
E. v/d Wilk 5300 3
R. Jongenotter 4540 3
J. Boonstra 3290 4
H Boel 3130 4
G. Pakvis 1870 5
L. v. Nieuwkerk 1800 5
A. Smit 1350 6
A. v/d Kaaij 370 6
F. Canten 370 6
H. v/d Berg 800 7
P. Smit 150 8
P. van Rijn 420 8
J. Zuurmond 50 9
A. v/d Berg 0 10
M. Langenberg 0 11
Uitslag 14e kantwedstrijd, zaterdag 3 okt. wollebrand (koppel)
H. Bijl 10640 1
A. v/d Wilk 10640 1
A. v/d Berg 7690 1
A. v/d Kaaij 7690 1
A. Smit 8200 2
J. Boonstra 8200 2
R. Reijnders 6660 2
L. v. Nieuwkerk 6670 3
P. van Rijn 6670 3
D. v/d Ende 3380 3
B. Loos 3380 3
P. Smit 4370 4
J. Zuurmond 4370 4
C. Langenberg 3130 4
J. Klein 3130 4
F. Canten 3700 5
H. v/d Berg 3700 5
H Boel 1810 5
H. Oversloot 1810 5
Uitslag 15e kantwedstrijd, zaterdag 17 okt. Rotte
F. Canten 4960 1
J. Krabbendam 1870 1
D. v/d Ende 2950 2
L. v. Nieuwkerk 1680 2
H. Endhoven 2720 3
H. Bijl 370 3
J. Boonstra 760 4
R. Reijnders 130 4
H. v/d Berg 500 5
P. van Rijn 250 6
A. Smit 0 10
A. v/d Berg 0 10
A. v/d Wilk 0 10
B. Loos 0 10
P. Smit 0 10
H. Oversloot 0 10
R. v Dijk 0 10
H Boel 0 10

wed. wed. wed. wed. wed. wed. wed. wed. wed. wed. wed. wed. wed. wed. wed.
Puntenklasement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 totaal aftrek stand
1 A. Smit 11 1 1 7 1 7 1 2 2 3 3 3 6 2 8 58 42 16
2 H. Bijl 6 6 12 12 4 2 2 5 3 8 2 2 1 1 3 69 49 20
3 H. Endhoven 4 12 2 4 50 2 50 1 1 6 4 2 2 50 3 193 172 21
4 B. Loos 3 7 6 3 3 4 3 4 1 3 6 1 2 3 8 57 35 22
5 R. Reijnders 5 2 12 5 4 50 2 7 50 1 8 3 1 2 4 156 132 24
6 R. Jongenotter 4 1 3 1 7 1 50 4 50 50 1 50 3 50 50 325 300 25
7 D. v/d Ende 1 3 4 6 1 50 10 50 50 4 50 1 50 3 2 285 260 25
8 F. Canten 8 5 5 7 2 7 1 3 4 4 5 3 6 5 1 66 38 28
9 L. v. Nieuwkerk 3 11 9 12 3 10 5 3 2 8 10 3 5 3 2 89 60 29
10 P. Smit 5 4 1 1 2 5 9 7 3 6 7 5 8 4 8 75 45 30
11 J. Krabbendam 12 3 3 2 50 3 50 1 50 10 2 5 50 50 1 292 262 30
12 A. v/d Kaaij 7 4 7 4 2 5 50 50 50 2 3 50 6 1 50 291 257 34
13 A. v/d Wilk 6 8 6 3 7 6 6 2 5 9 8 2 50 1 8 127 90 37
14 J. Boonstra 1 9 50 50 50 6 50 9 50 9 6 1 4 2 4 301 259 42
15 P. van Rijn 10 9 8 50 3 3 8 6 6 7 5 4 8 3 6 136 93 43
16 H. v/d Berg 9 5 50 6 2 50 10 9 4 11 50 4 7 5 5 227 180 47
17 J. Klein 9 12 7 2 7 50 9 5 5 5 4 50 50 4 50 269 221 48
18 H. Boel 50 13 8 7 4 9 3 8 50 11 7 4 4 5 8 191 141 50
19 H. Oversloot 2 11 13 12 1 11 4 50 50 10 9 5 50 5 8 241 186 55
20 R. v Dijk 8 7 5 12 3 1 50 50 50 50 11 2 50 50 8 357 300 57
21 C. Langenberg 11 10 9 50 50 50 7 6 50 5 9 4 50 4 50 365 300 65
22 M. Langenberg 14 8 10 5 50 9 8 50 50 7 50 1 11 50 50 373 300 73
23 A. v/d Berg 14 14 12 12 50 10 50 8 50 13 50 5 10 1 8 307 228 79
24 D. Rozendaal 2 6 50 12 5 4 50 50 7 50 50 50 50 50 50 486 300 186
25 C. Chaigneau 50 2 2 50 4 50 7 50 50 1 50 50 50 50 50 516 300 216
26 G. Pakvis 7 50 50 50 1 50 4 50 50 50 50 50 5 50 50 567 300 267
27 J. Zuurmond 50 50 50 50 50 8 50 50 50 50 50 50 9 4 50 621 300 321
28 W. Middendorp 50 50 50 12 50 50 6 50 50 50 50 50 50 50 50 668 300 368
30 E v/d Wilk 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2 50 50 50 50 50 702 300 402
31 G. Wessels 10 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 710 300 410
32 J. Oversloot 14 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 714 300 414

Wedstrijd 1

Ringvaart(Lijnden)

26-3-2016

J. Krabbendam 15650 1 L. van Nieuwkerk 5070 6 H. v/d Berg 0 12
R. Jongenotter 13380 1 F. de Haan 1540 6 H. Oversloot 0 12
D. v/d Ende 12460 2 P. Smit 4450 7      
J. Boonstra 3600 2 J. Klein 1430 7      
H. Endhoven 11640 3 A. Smit 4310 8      
B. Loos 3020 3 F. Canten 1170 8      
P. van Rijn 8320 4 R. v Dijk 2150 9      
H. Bijl 2850 4 A. v/d Kaaij 720 9      
R. Reijnders 6620 5 A. v/d Bos 1840 10      
E v/d Wilk 2150 5 H. Boel 1120 10      

Wedstrijd 2

Voornsekanaal

9-4-2016

A. Smit 20000 1 A. v/d Wilk 2460 6 R. Reijnders 210 11
R. Jongenotter 3030 1 H. Bijl 170 6 H. Endhoven 0 13
A. v/d Kaaij 12900 2 P. Smit 2120 7 P. van Rijn 0 13
H. v/d Berg 1760 2 A. v/d Bos 140 7 A. v/d Berg 0 13
E v/d Wilk 5260 3 F. Canten 1920 8      
L. van Nieuwkerk 1480 3 G. Pakvis 30 8      
J. Krabbendam 3780 4 H. Boel 1860 9      
E. Duyvensteyn 1330 4 F. de Haan 10 9      
R. v Dijk 3510 5 J. Boonstra 10 9      
C. Langenberg 1190 5 B. Loos 1830 10      

Wedstrijd 3

Voornsekanaal

23-4-2016

H. Endhoven 22450 1 C. Langenberg 3530 6 H. Boel 0 12
R. Jongenotter 15990 1 R. v Dijk 3140 6 F. de Haan 0 12
E v/d Wilk 17870 2 L. van Nieuwkerk 2240 7      
R. Reijnders 14450 2 B. Loos 1850 7      
H. Bijl 13400 3 F. Canten 1780 8      
J. Krabbendam 9840 3 P. Smit 1710 8      
A. Smit 9400 4 H. Oversloot 1670 9      
A. v/d Kaaij 8980 4 J. Boonstra 1600 9      
A. v/d Bos 7000 5 A. v/d Berg 80 10      
E. Duyvensteyn 5600 5 P. van Rijn 20 10

Wedstrijd 4

Oude Rijn

7-5-2016

H. Bijl 3830 1 J. Klein 1240 6
E v/d Wilk 3110 1 R. Reijnders 1040 6
H. Endhoven 2660 2 A. v/d Berg 1230 7
L. van Nieuwkerk 2130 2 F. de Haan 980 7
A. Smit 2140 3 H. v/d Berg 880 8
M. Langenberg 1850 3 A. v/d Kaaij 550 8
C. Langenberg 1850 4 H. Boel 570 9
B. Loos 1790 4 P. Smit 430 9
F. Canten 1780 5 P. van Rijn 420 10
E. Duyvensteyn 1270 5    

Wedstrijd 5

Amsteldrecht

21-5-2016

H. Endhoven 23820 1 P. van Rijn 2140 6
H. Bijl 20900 1 H. Boel 1520 6
J. Boonstra 14000 2 H. v/d Berg 1790 7
A. Smit 3650 2 H. Oversloot 670 7
R. Reijnders 11510 3 P. Smit 500 8
C. Langenberg 3260 3 B. Loos 20 8
J. Klein 4180 4 F. de Haan 0 10
A. v/d Bos 2300 4      
M. Langenberg 3180 5      
F. Canten 1640 5    

Wedstrijd 6

Rotte

4-6-2016

R. Jongenotter 23350 1 E. Duyvensteyn 2380 6
R. Reijnders 5360 1 P. van Rijn 1740 6
L. van Nieuwkerk 8090 2 E v/d Wilk 1740 7
A. Smit 3540 2 C. Langenberg 1640 7
H. Boel 3620 3 J. Klein 1430 8
H. Bijl 2910 3 M. Langenberg 1000 8
P. Smit 3060 4 H. v/d Berg 830 9
A. v/d Kaaij 2500 4 H. Oversloot 0 11
H. Endhoven 2450 5 F. de Haan 0 11
B. Loos 2320 5 F. Canten 0 11

Wedstrijd 7

Vlaardingsevaart

18-6-2016

R. Jongenotter 9710 1 J. Krabbendam 2750 6
A. Smit 7270 1 B. Loos 1940 6
H. Endhoven 5810 2 J. Klein 1700 7
R. v Dijk 5640 2 H. v/d Berg 1920 7
F. Canten 3520 3 L. van Nieuwkerk 1120 8
A. v/d Kaaij 3170 3 P. van Rijn 990 8
E v/d Wilk 3170 3 F. de Haan 370 9
A. v/d Wilk 2690 4 M. Langenberg 460 9
H. Bijl 2910 5 H. Boel 370 10
P. Smit 2270 5

Wedstrijd 8

Rotte

25-6-2016

A. Smit 9450 1 L. van Nieuwkerk 3300 5
P. Smit 7440 1 H. v/d Berg 1650 5
A. v/d Kaaij 7370 2 F. Canten 3310 6
R. Reijnders 6530 2 P. van Rijn 1560 6
H. Endhoven 5290 3 J. Boonstra 1130 7
J. Krabbendam 4500 3 M. Langenberg 1260 7
C. Langenberg 3480 4 A. v/d Berg 580 8
H. Bijl 4430 4 B. Loos 60 8

Wedstrijd 9

Ringvaart

9-7-2016

H. Bijl 9170 1 P. Smit 1450 5
J. Boonstra 3340 1 H. Oversloot 260 5
A. Smit 3840 2 H. Endhoven 970 6
J. Krabbendam 1250 2 B. Loos 180 6
R. Reijnders 2840 3 H. Boel 0 9
L. van Nieuwkerk 430 3 P. van Rijn 0 9
F. Canten 2080 4 A. v/d Kaaij 0 9
A. v/d Berg 280 4 H. v/d Berg 0 9
wedstrijd 10 30-7-2016 Oude Rijn
H. Endhoven 7780 1 B. Loos 930 6
F. Canten 4860 1 C. Langenberg 870 6
E v/d Wilk 7050 2 J. Boonstra 750 7
L. van Nieuwkerk 3140 2 H. Boel 650 7
R. Reijnders 3900 3 P.Koornneef 720 8
J. Krabbendam 2730 3 H. Oversloot 300 8
H. Bijl 3350 4 P. van Rijn 290 9
A. Smit 2300 4 J. Klein 300 9
A. v/d Berg 1100 5 H. v/d Berg 250 10
P. Smit 1030 5 A. v/d Bos 90 10
      M. Langenberg 30 11

Wedstrijd 11

13-8-2016

Boonervliet

R. Jongenotter 42680 1 L. van Nieuwkerk 5490 6
J. Krabbendam 31330 1 A. Eberwijn jr. 4280 6
H. Endhoven 15880 2 P. van Rijn 4490 7
A. v/d Kaaij 11070 2 M. Langenberg 3200 7
H. Bijl 10600 3 J. Oversloot 3150 8
H. Oversloot 10240 3 C. Langenberg 2710 8
A. Eberwijn sr. 8500 4 F. Canten 2990 9
A. Smit 8330 4 H. Boel 2370 9
P. Smit 8460 5 H. v/d Berg 2370 10
F. de Haan 7460 5 R. Reijnders 1720 10
      B. Loos 2330 11

Wedstrijd 12

27-8-2016

Amsteldrecht

H. Endhoven 19760 1 H. Bijl 8530 4
J. Boonstra 4180 1 L. van Nieuwkerk 2770 4
D. v/d Ende 19030 2 A. Smit 6920 5
A. v/d Bos 2960 2 H. Oversloot 2000 5
R. Jongenotter 10570 3 F. Canten 3510 6
P. Smit 2870 3 P. van Rijn 310 6
      B. Loos 2090 7

Wedstrijd 13

17-9-2016

Voorensekanaal

H. Endhoven 2770 1 R. Reijnders 920 6
C. Langenberg 2600 1 A. v/d Berg 370 6
F. Canten 2190 2 A. v/d Bos 700 7
J. Krabbendam 1190 2 B. Loos 330 7
A. v/d Kaaij 1580 3 P. Smit 310 8
H. Bijl 1110 3 H. v/d Berg 150 8
R. Jongenotter 1310 4 H. Boel 0 10
M. Langenberg 750 4      
P. van Rijn 1040 5      
L. van Nieuwkerk 590 5

Wedstrijd 14

15-10-2016

Vlaardingsevaart

P. Smit 11200 1
B. Loos 3220 1
H. Bijl 6220 2
A. v/d Kaaij 2010 2
C. Langenberg 4080 3
H. Endhoven 1920 3
M. Langenberg 3350 4
H. v/d Berg 1790 4
F. Canten 2030 5
A. Smit 1290 5
A. v/d Bos 1020 6
A. v/d Berg 800 6
P. van Rijn 0 8

Wedstrijd 15

22-10-2016

Boonervliet

D. v/d Ende 9920 1 A. v/d Kaaij 3580 6
P. van Rijn 5060 1 C. Langenberg 440 6
H. Endhoven 8570 2 H. v/d Berg 1780 7
P. Smit 3500 2 M. Langenberg 400 7
R. Jongenotter 8020 3 W. Thoen 1260 8
F. de Haan 3130 3 L. van Nieuwkerk 150 8
H. Bijl 8010 4 F. Canten 1200 9
B. Loos 2570 4 A. v/d Berg 0 11
A. Smit 7750 5 J. Krabbendam 0 11
A. v/d Bos 1020 5