Decorumbeleid Sportvisserijbelangen Delfland

Decorumbeleid Sportvisserijbelangen Delfland

Gradaties in decorum

Binnen Sportvisserijbelangen Delfland zijn twee gradaties

  1. Lid van verdienste
  2. Ere lid

Voorwaarden

Mensen die voorgedragen worden als `lid van verdienste` of als `ere-lid`, dienen lid te zijn van de vereniging.

Procedure

De voordracht moet schriftelijk door tenminste drie senior-leden gedaan worden aan de secretaris van de vereniging. Deze voordracht moet een motivatie bevatten en voorzien zijn een handtekening van de senior-leden.

Bij een voordracht door de drie senior-leden, beslist het bestuur met een meerderheid van stemmen of de voordracht gehonoreerd wordt. Het bestuur brengt diegene die de voordracht ingediend heeft uiterlijk 6 weken nadat de voordracht ingediend is, schriftelijk op de hoogte van het bestuursbesluit. Tegen dit besluit is geen beroep mogelijk.

Indien de voordracht met motivatie door het bestuur zelf plaats vindt, dient in een bestuursvergadering hiervoor een meerderheid van stemmen uitgebracht te zijn.

Het voorgedragen lid van verdienste of ere-lid wordt op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering aan de vergadering voorgesteld en gehuldigd.

Om genomineerd te worden van `lid van verdienste` naar `ere-lid` moet minstens drie jaar tussen de eerste en laatste voordracht zitten.

Huldiging

Een lid van verdienste krijgt de SVBD-speld plus een bos bloemen uitgereikt, op de Algemene Ledenvergadering.

Een ere-lid krijgt een bos bloemen uitgereikt op de Algemene Ledenvergadering en wordt per 1 januari van komend kalenderjaar vrijgesteld van contributiebetaling, tot het moment van beëindiging van het lidmaatschap.

Scroll naar boven