Regels en boetes 2018

Sportvissen is een prachtige hobby. Echter: de overheid heeft een aantal regels en boetes vastgesteld aan ons als vissers.

Wie mogen vissers controleren

Sportvissers kunnen worden gecontroleerd door diverse instanties met ieder een eigen taak en doel. Want waar de verenigingscontroleur zijn bevoegdheid baseert op het verenigingsrecht (statuten) en de toestemming van de sportvissers (vergunning), doet de BOA en de politie dit op de Flora en Fauna wetgeving en de Visserijwet. Voor leden van een hengelsportvereniging geldt dat zij op grond van het verenigingsrecht c.q. de statuten verplicht zijn om mee te werken aan controles door controleurs, inclusief de controle van de documenten.

Zij zijn geen opsporingsambtenaar en mogen geen boetes uitschrijven. Echter, omdat er nogal wat misstanden zijn t.a.v. de welwillendheid om medewerking te verlenen aan een controle, willen wij graag nog even uitleggen hoe dit nu zit.

Controleurs van de vereniging zijn vrijwilligers en voeren controles uit ten behoeve van het welzijn van het water, het voorkomen van overlast en het eventuele behoud van de vis bij aantreffen illegale praktijken. De controleur kan jou vragen stellen en je gegevens noteren. Een legitimatie dien je naast je vergunning terstond te overleggen! Bij het constateren van een overtreding kan worden overgegaan tot het (tijdelijk) innemen van het visdocument. De VISpas (bewijs van lidmaatschap van de uitgevende vereniging), de aparte vergunning en de lijst(en) van wateren zijn namelijk blijvend eigendom van de vereniging die deze documenten heeft uitgereikt.

In de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren is (op pagina 3) de verplichting voor de sportvisser opgenomen om de VISpas en alle bijbehorende documenten ter inzage af te geven aan controleurs, politieambtenaren en andere opsporingsambtenaren.

Wie mogen boetes uitschrijven?

In Nederland kunnen administratieve boetes worden uitgeschreven door diverse instanties. Primair worden binnen de hengelsport, en dan met name het karpervissen, boetes opgemaakt door speciaal daarvoor opgeleide BOA’s. Dit kan dus een medewerkers zijn in dienst van de gemeente of Staatsbosbeheer. Naast de BOA’s is de politie blijvend bevoegd jouw te controleren.

De meest uitgeschreven boetes aan vissers

Gedurende de nacht vissen waar dit niet is toegestaan: € 95,-
Niet op 1e vordering kunnen tonen van een schriftelijke toestemming: € 90,-
Vissen op een binnenwater zonder toestemming (vergunning) rechthebbende: € 140,-
Het vissen in verboden water met 1 of 2 hengels: € 130,-
Zonder schriftelijke toestemming vissen met meer dan 2 hengels: € 320,-

Overige overtredingen

Geluidsoverlast/rumoer: € 140,- (beetverklikkers in woonwijken, radio en schreeuwen).
Afval achterlaten: € 140,- Wildkamperen (tent) of de weg als slaapplaats gebruiken: € 140,-
Brand stichten / in open lucht vuur stoken: € 280,-
Hond meenemen naar plekken waar dit is verboden: € 95,-
Graven / spitten waar dit niet mag: € 140,-
Groen beschadigen: € 140,-
Dronken de openbare orde verstoren: * OM transactie (officier van justitie bepaald de boete) Dronken op de openbare weg bevinden € 90,-
Wildplassen/poepen: € 140,-
Buiten het visseizoen vissen: € 95,-
Met levend aas vissen: € 380,-
Meenemen verboden vissoorten € 1000,- + € 40,- per vis in bezit

De hoogtes van de boetes zullen voor de meeste vissers een goede reden zijn om zich aan de geldende regels te houden. Zeker als je beseft dat op iedere overtreding ook nog eens € 9,- aan administratiekosten komt!

Noot: De hoogte van de boetes wordt niet door Sportvisserij Nederland of door de hengelsportfederaties bepaald, maar door het Openbaar Ministerie. De inkomsten van de uitgeschreven boetes gaan ook allemaal naar de staatskas.

REGEL JE VERGUNNING VOORDAT JE GAAT VISSEN!

Nog geen vispas en/of vergunning? Klik hier om dit direct te regelen!

De Controle commissie.