Algemene ledenvergadering 2021

Verplaatst naar 23 september 2021

Het bestuur van SportVisserijBelangen Delfland nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van haar Algemene Ledenvergadering op donderdag 23 september 2021.

Aanvang:
20.00 uur.

Locatie:
WestCord Hotel, Olaf Palmestraat 2, 2616 LM Delft, (rechts van IKEA). Parkeren kunt u op het eigen parkeerterrein van het Hotel.

AGENDA

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Notulen van de op 19 mei 2020 en 16 maart 2021 gehouden Algemene Ledenvergadering
 4. Ingekomen stukken
 5. Bestuursmededelingen
 6. Verkiezing bestuur / verkiezing kascommissie
 7. Financieel verslag 2020 / verslag kascommissie
 8. Begroting 2021 / raming 2022 / vaststellen contributie 2022
 9. Jaarverslag 2020 SVB Delfland, opgesteld door de secretaris Pauze
 10. Ontwikkelingen VISpas inbreng viswater Landelijke lijst
 11. Statuten en huishoudelijk reglement
 12. Bespreking viswater / viswaterbeheer / jeugd / magazine / website / karpercommissie
 13. Wat verder ter tafel komt / rondvraag
 14. Sluiting

Toelichting punt 6
Aftredend zijn de heren M. van der Ham en T. Pasterkamp. Deze bestuursleden hebben te kennen gegeven zich herkiesbaar te stellen.

De Kascommissie bestaat uit de financieel adviseur W. Bakhuizen, redacteur F. ‘t Hart en Dhr. M. Flipse, Dhr M. Flipse is dit jaar aftredend. Eventuele tegenkandidaten en/of nieuwe kandidaten kunnen zich tot 10 dagen voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering aanmelden bij het secretariaat.

Wilt u de vergadering bijwonen? Meld u dan aan via secretaris@svbdelfland.nl. De maximale groepsgrootte zal ter zijne worden bekend gemaakt, afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen.

Wees welkom!

Scroll naar top