ALGEMENE LEDENVERGADERING SPORTVISSERIJBELANGEN DELFLAND

Het bestuur van SportVisserijBelangen Delfland nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van haar Algemene
Ledenvergadering op dinsdag 8 september 2020. Aanvang: 20.00 uur. De vergadering zal worden gehouden
in het WestCord Hotel, Olaf Palmestraat 2, 2616LM Delft (rechts van IKEA). Parkeren kunt u op het eigen
parkeerterrein van het hotel.
AGENDA
01 Opening
02 Vaststellen van de agenda
03 Notulen van de op 21 mei 2019 gehouden
Algemene Ledenvergadering
04 Ingekomen stukken
05 Bestuursmededelingen
06 Verkiezing bestuur /
verkiezing kascommissie
07 Financieel verslag 2019 /
verslag kascommissie
08 Begroting 2020 / raming 2021 /
vaststellen contributie 2021
09 Jaarverslag 2019 SVB Delfland,
opgesteld door de secretaris
PAUZE
10 Ontwikkelingen VISpas inbreng
viswater Landelijke Lijst
11 Opzeggen Hét Visblad
12 Bespreking viswater / viswaterbeheer /
jeugd / magazine / website /
karpercommissie
13 Wat verder ter tafel komt / rondvraag
14 Sluiting
TOELICHTING PUNT 06
Aftredend zijn de heren D.J. Wilhelm (secretaris), J.
Holleman (algemeen bestuurslid sectie de Ruischvoorn /
wedstrijdzaken) en mevrouw P. Janssen (algemeen bestuurslid
sectie de Ruischvoorn). Deze bestuursleden hebben te kennen
gegeven zich herkiesbaar te stellen.
Het bestuur draagt de heren G. van Alphen (jeugdzaken),
M. van der Baars (algemeen bestuurslid sectie Delft) en R.
Jongenotter (algemeen bestuurslid sectie Westland Vissers)
voor als aspirant bestuursleden.
De kascommissie bestaat uit de heren W. Bakhuizen, H.
Monteny en M. Flipse. De heren H. Monteny en M. Flipse
stellen zich zonder tegenkandidaten wederom herkiesbaar.
Eventuele tegenkandidaten en/of nieuwe kandidaten
kunnen zich tot 10 dagen voorafgaand aan de Algemene
Ledenvergadering aanmelden bij het secretariaat.
4