ALGEMENE LEDENVERGADERING SPORTVISSERIJBELANGEN DELFLAND

Vanwege het coronavirus kan de ledenvergadering niet doorgaan op onderstaande datum.

Het bestuur van Sportvisserijbelangen Delfland nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van haar Algemene Ledenvergadering op dinsdag 19 mei 2020. Aanvang: 20.00 uur.

De vergadering zal worden gehouden in het Westcord Hotel, Olaf Palmestraat 2, 2616 LM te Delft (rechts van de IKEA). Parkeren kunt u op eigen parkeerterrein van het Hotel.

 

Agenda

01        Opening.

02        Vaststellen van de agenda.

03        Notulen van de op 23 mei 2019 gehouden Algemene Ledenvergadering.

04        Ingekomen stukken.

05        Bestuursmededelingen.

06        Verkiezing bestuur/verkiezing Kascommissie.

07        Financieel verslag 2019 / verslag Kascommissie.

08        Begroting 2020/ Raming 2021 / Vaststellen contributie 2021 .

09        Jaarverslag 2019 SVBD, opgesteld door de secretaris.

Pauze.

10        Ontwikkelingen Vispas inbreng viswater Landelijke lijst.

11        Opzeggen Visblad

12        Bespreking viswater/viswaterbeheer/jeugd/Magazine/website/Karper Commissie.

13        Wat verder ter tafel komt/Rondvraag.

14        Sluiting.

 

Toelichting punt 06.

Aftredend zijn de heren D.J. Wilhelm (secretaris), J. Holleman.(alg bestuurslid sectie de Ruischvoorn/wedstrijdzaken) en mevrouw P. Janssen (alg bestuurslid sectie de Ruischvoorn). Deze bestuursleden hebben te kennen gegeven zich herkiesbaar te stellen.

Het bestuur dragen de heren G. van Alphen (jeugdzaken) en R. Jongenotter (alg bestuurslid sectie Westlandvisser) voor als adspirant bestuursleden.

De Kascommissie bestaat uit de heren  H. Monteny en M Flipse. De heren H. Monteny en M. Flipse stellen zich zonder tegenkandidaten wederom herkiesbaar. Eventuele tegenkandidaten en/of nieuwe kandidaten kunnen zich tot 10 dagen voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering aanmelden bij het secretariaat.