ALGEMENE  LEDENVERGADERING SPORTVISSERIJBELANGEN  DELFLAND

Het bestuur van Sportvisserijbelangen Delfland nodigt U hierbij uit tot het bijwonen van haar Algemene Ledenvergadering op dinsdag 15 mei 2018. Aanvang: 20.00 uur. De vergadering zal worden gehouden in het WestCord Hotel (zaal Stockholm), Olaf Palmestraat 2, 2616 LM Delft (rechts van  IKEA)

Parkeren kunt u op het eigen parkeerterrein van het Hotel.

AGENDA

01​ Opening.

02​ Vaststellen van de agenda.

03​ Notulen van de op 30 oktober 2017 gehouden Algemene Ledenvergadering.

04​ Ingekomen stukken.

05​ Bestuursmededelingen.

06​ Verkiezing bestuur/verkiezing Kascommissie.

07​ Financieel verslag 2017 / verslag Kascommissie.

08​ Begroting 2018/ Raming 2019 / Vaststellen contributie 2019 .

09​ Jaarverslag 2017 SVBD, opgesteld door de secretaris.

 

Pauze

 

10​ Verwerving visrechten.

11​ Realisatie clubhuis SVBD

12​ Bespreking viswater / viswaterbeheer/ jeugd/Magazine/website/Karper Commissie.

13​ Werkcommissie Wedstrijdzaken/wijziging wedstrijdzaken.

14​ Wat verder ter tafel komt/Rondvraag.

15​ Sluiting.

Toelichting punt 06.

Aftredend zijn de heren W. Bakhuizen (penningmeester) W. Thoen en M. van der Ham. De heer W. Bakhuizen stelt zich nog voor 1 jaar herkiesbaar. De overige bestuursleden hebben te kennen gegeven zich wederom herkiesbaar te stellen.

Het bestuur draagt de vergadering voor de heer T. Pasterkamp en T. Stremme te benoemen tot algemeen bestuurslid.

De Kascommissie bestaat uit de heren F.A. Smit,  H. Monteny en M Flipse. De heren F.A. Smit, H. Monteny en M. Flipse stellen zich zonder tegenkandidaten wederom herkiesbaar. Eventuele tegenkandidaten en/of nieuwe kandidaten kunnen zich tot 10 dagen voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering aanmelden bij het secretariaat.

De financiële stukken voor de vergadering zijn middels e-mail (secretaris@svbdelfland.nl) op te vragen bij de secretaris en zullen op de vergadering ook beschikbaar zijn.