ALGEMENE LEDENVERGADERING SPORTVISSERIJBELANGEN DELFLAND

 

Het bestuur van Sportvisserijbelangen Delfland nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van haar Algemene Ledenvergadering op dinsdag 19 mei 2020. Aanvang: 20.00 uur.

De vergadering zal worden gehouden in het Westcord Hotel, Olaf Palmestraat 2, 2616 LM te Delft (rechts van de IKEA). Parkeren kunt u op eigen parkeerterrein van het Hotel.

 

Agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen van de agenda
  3. Notulen van de op 21 mei 2019 gehouden Algemene Ledenvergadering
  4. Ingekomen stukken
  5. Bestuursmededelingen
  6. Verkiezing bestuur/verkiezing Kascommissie
  7. Financieel verslag 2019 / verslag Kascommissie
  8. Begroting 2020 / Raming 2021 / Vaststellen contributie 2021
  9. Jaarverslag 2018 SVB Delfland, opgesteld door de secretaris

PAUZE

10.  Ontwikkelingen VISpas inbreng viswater Landelijke lijst
11.   Realisatie clubhuis SVB Delfland
12.  Bespreking viswater/viswaterbeheer/jeugd/magazine/website/karpercommissie
13.  Wat verder ter tafel komt/ Rondvraag
14.  Sluiting

 

Toelichting punt 6

Aftredend zijn de heren ,  en . Deze bestuursleden hebben te kennen gegeven zich niet herkiesbaar te stellen.

Het bestuur draagt de heer Theo Stremme voor als voorzitter.

 

De Kascommissie bestaat uit de heren H. Monteny en M. Flipse. De heren H. Monteny en M. Flipse stellen zich zonder tegenkandidaten wederom herkiesbaar. Eventuele tegenkandidaten en/of nieuwe kandidaten kunnen zich tot 10 dagen voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering aanmelden bij het secretariaat.